Lako je meni biti veliki s našom iskusnom vojskom i ogromnim sredstvima, ali daleko na jugu, na Balkanu, postoji jedan vojskoviđa iznikao iz prostog naroda, koji je okupivši oko sebe svoje čobane, uspeo bez oružja i samo trešnjevim topovima, da potrese temelje svemoćnog osmanlijskog carstva i da tako oslobodi svoj porobljeni narod. To je Crni Đorđe i njemu pripada slava najvećeg vojskovođe!


lako-meni-biti-veliki-s-naom-iskusnom-vojskom-i-ogromnim-sredstvima-ali-daleko-na-jugu-na-balkanu-postoji-jedan-vojskovia-iznikao-iz-prostog-naroda
napoleon bonapartalakomenibitivelikinaomiskusnomvojskomogromnimsredstvimaalidalekonajugubalkanupostojijedanvojskoviđaiznikaoizprostognarodakojiokupiviokosebesvoječobaneuspeobezoružjasamotrenjevimtopovimadapotresetemeljesvemoćnogosmanlijskogcarstvatakooslobodisvojporobljeninarodtocrniĐorđenjemupripadaslavanajvećegvojskovođelako jeje menimeni bitibiti velikiveliki ss našomnašom iskusnomiskusnom vojskomvojskom ii ogromnimogromnim sredstvimaali dalekodaleko nana juguna balkanupostoji jedanjedan vojskoviđavojskoviđa iznikaoiznikao iziz prostogprostog narodakoji jeje okupivšiokupivši okooko sebesebe svojesvoje čobaneuspeo bezoružja ii samosamo trešnjevimtrešnjevim topovimada potresepotrese temeljetemelje svemoćnogsvemoćnog osmanlijskogosmanlijskog carstvacarstva ii dada takotako oslobodioslobodi svojsvoj porobljeniporobljeni narodje crnicrni ĐorđeĐorđe ii njemunjemu pripadapripada slavaslava najvećegnajvećeg vojskovođelako je menije meni bitimeni biti velikibiti veliki sveliki s našoms našom iskusnomnašom iskusnom vojskomiskusnom vojskom ivojskom i ogromnimi ogromnim sredstvimaali daleko nadaleko na jugupostoji jedan vojskoviđajedan vojskoviđa iznikaovojskoviđa iznikao iziznikao iz prostogiz prostog narodakoji je okupivšije okupivši okookupivši oko sebeoko sebe svojesebe svoje čobaneuspeo bez oružjabez oružja ioružja i samoi samo trešnjevimsamo trešnjevim topovimada potrese temeljepotrese temelje svemoćnogtemelje svemoćnog osmanlijskogsvemoćnog osmanlijskog carstvaosmanlijskog carstva icarstva i dai da takoda tako osloboditako oslobodi svojoslobodi svoj porobljenisvoj porobljeni narodje crni Đorđecrni Đorđe iĐorđe i njemui njemu pripadanjemu pripada slavapripada slava najvećegslava najvećeg vojskovođe

Većina veliki ljudi postigla je svoj najveći uspeh samo jedan korak nakon svog najvećeg neuspeha. -Napoleon Hil
vecina-veliki-ljudi-postigla-svoj-najveci-uspeh-samo-jedan-korak-nakon-svog-najveeg-neuspeha
Izbori su stvar naroda. Odluka je u rukama naroda. Ako narod okrene leđa toj vatri i sprži zadnjicu, onda će taj isti narod morati da sjedi na plikovima. -Abraham Linkoln
izbori-su-stvar-naroda-odluka-u-rukama-naroda-ako-narod-okrene-a-toj-vatri-i-spri-zadnjicu-onda-e-taj-isti-narod-morati-da-sjedi-na-plikovima