lako je moj cilj da otkrijem suštinu ljubavi, i premda patim zbog osoba kojima sam poklonila svoje srce, uviđam da oni koji su dotakli moju dušu, nisu uspijeli da probude moje telo, a oni koji su doticali moje tijelo, nisu uspijevali da dosegnu do moje duše.


lako-moj-cilj-da-otkrijem-sutinu-ljubavi-i-premda-patim-zbog-osoba-kojima-sam-poklonila-svoje-srce-uviam-da-oni-koji-su-dotakli-moju-u-nisu-uspijeli
paulo koeljolakomojciljdaotkrijemsutinuljubavipremdapatimzbogosobakojimasampoklonilasvojesrceuviđamonikojisudotaklimojuduunisuuspijeliprobudemojetelodoticalitijelouspijevalidosegnudoduelako jeje mojmoj ciljcilj dada otkrijemotkrijem suštinusuštinu ljubavii premdapremda patimpatim zbogzbog osobaosoba kojimakojima samsam poklonilapoklonila svojesvoje srceuviđam dada onioni kojikoji susu dotaklidotakli mojumoju dušunisu uspijeliuspijeli dada probudeprobude mojemoje telooni kojikoji susu doticalidoticali mojemoje tijelonisu uspijevaliuspijevali dada dosegnudosegnu dodo mojemoje dušelako je mojje moj ciljmoj cilj dacilj da otkrijemda otkrijem suštinuotkrijem suštinu ljubavii premda patimpremda patim zbogpatim zbog osobazbog osoba kojimaosoba kojima samkojima sam poklonilasam poklonila svojepoklonila svoje srceuviđam da onida oni kojioni koji sukoji su dotaklisu dotakli mojudotakli moju dušunisu uspijeli dauspijeli da probudeda probude mojeprobude moje teloa oni kojioni koji sukoji su doticalisu doticali mojedoticali moje tijelonisu uspijevali dauspijevali da dosegnuda dosegnu dodosegnu do mojedo moje duše

Sakriti bilo šta od onih sa kojima sam vezan nije deo moje prirode. Nikada ne mogu zatvoriti svoje usne pred onim kome sam otvorio svoje srce. -Čarls Dikens
sakriti-bilo-od-onih-kojima-sam-vezan-nije-deo-moje-prirode-nikada-ne-mogu-zatvoriti-svoje-usne-pred-onim-kome-sam-otvorio-svoje-srce
Sakriti bilo šta od onih sa kojima sam vezan nije dio moje prirode. Nikada ne mogu zatvoriti svoje usne pred onim kome sam otvorio svoje srce. -Čarls Dikens
sakriti-bilo-od-onih-kojima-sam-vezan-nije-dio-moje-prirode-nikada-ne-mogu-zatvoriti-svoje-usne-pred-onim-kome-sam-otvorio-svoje-srce
A ja sam omiljena igračka samoće, sa mnom svako tad radi šta hoće.. Al’ kad probaju iz srca da uzmu te, moje telo moj kavez je..!♥
a-ja-sam-omiljena-igraka-samoe-mnom-svako-tad-radi-hoe-al-kad-probaju-iz-srca-da-uzmu-te-moje-telo-moj-kavez