Larcima nil citius arescit – Ništa se ne osuši brže od suza.


larcima-nil-citius-arescit-ni-se-ne-osui-bre-od-suza
latinske poslovicelarcimanilcitiusarescitnitaseneosuibržeodsuzalarcima nilnil citiuscitius arescitarescit –– ništaništa sese nene osušiosuši bržebrže odod suzalarcima nil citiusnil citius arescitcitius arescit –arescit – ništa– ništa seništa se nese ne osušine osuši bržeosuši brže odbrže od suzalarcima nil citius arescitnil citius arescit –citius arescit – ništaarescit – ništa se– ništa se neništa se ne osušise ne osuši bržene osuši brže odosuši brže od suzalarcima nil citius arescit –nil citius arescit – ništacitius arescit – ništa searescit – ništa se ne– ništa se ne osušiništa se ne osuši bržese ne osuši brže odne osuši brže od suza

Kako je divna snaga suza i kako jasne postaju naše vizije kada potok suza razbistri naša osećanja. -Mihajlo Pupin
kako-divna-snaga-suza-i-kako-jasne-postaju-nae-vizije-kada-potok-suza-razbistri-naa-oseanja