Lekar vidi čoveka u svoj njegovoj slabosti, advokat u svoj njegovoj zloći a sveštenik u svoj njegovoj gluposti.


lekar-vidi-oveka-u-svoj-njegovoj-slabosti-advokat-u-svoj-njegovoj-zloi-a-svetenik-u-svoj-njegovoj-gluposti
artur Šopenhauerlekarvidičovekasvojnjegovojslabostiadvokatzloćisvetenikglupostilekar vidividi čovekačoveka uu svojsvoj njegovojnjegovoj slabostiadvokat uu svojsvoj njegovojnjegovoj zloćisveštenik uu svojsvoj njegovojnjegovoj glupostilekar vidi čovekavidi čoveka učoveka u svoju svoj njegovojsvoj njegovoj slabostiadvokat u svoju svoj njegovojsvoj njegovoj zloćizloći a sveštenika sveštenik usveštenik u svoju svoj njegovojsvoj njegovoj glupostilekar vidi čoveka uvidi čoveka u svojčoveka u svoj njegovoju svoj njegovoj slabostiadvokat u svoj njegovoju svoj njegovoj zloćinjegovoj zloći a sveštenikzloći a sveštenik ua sveštenik u svojsveštenik u svoj njegovoju svoj njegovoj glupostilekar vidi čoveka u svojvidi čoveka u svoj njegovojčoveka u svoj njegovoj slabostiadvokat u svoj njegovoj zloćisvoj njegovoj zloći a svešteniknjegovoj zloći a sveštenik uzloći a sveštenik u svoja sveštenik u svoj njegovojsveštenik u svoj njegovoj gluposti

Ljubav je zadovoljstvo posjedovati, žudnja da se posjedovano posjeduje u svoj njegovoj ljepoti. -Fridrih Niče
ljubav-zadovoljstvo-posjedovati-udnja-da-se-posjedovano-posjeduje-u-svoj-njegovoj-ljepoti
Veličina čoveka je u njegovoj odluci da bude jači od svoje sudbine. -Alber Kami
veliina-oveka-u-njegovoj-odluci-da-bude-jai-od-svoje-sudbine
Čovek uviek radi protiv sebe. To je u njegovoj prirodi. -Borislav Pekić
ovek-uviek-radi-protiv-sebe-to-u-njegovoj-prirodi
Ko želi da se njegovoj reči poveruje, neka je izrekne hladno i bez strasti. -Artur Šopenhauer
ko-eli-da-se-njegovoj-rei-poveruje-neka-izrekne-hladno-i-bez-strasti
Onaj ko smisao svog života traži u duhovnom usavršavanju, ne može da bude nezadovoljan, jer je ono što on želi uvek u njegovoj vlasti. -Blez Paskal
onaj-ko-smisao-svog-ivota-trai-u-duhovnom-usavravanju-ne-moe-da-bude-nezadovoljan-jer-ono-to-on-eli-uvek-u-njegovoj-vlasti