Lekar vidi čoveka u svoj njegovoj slabosti, advokat u svoj njegovoj zloći a sveštenik u svoj njegovoj gluposti.


lekar-vidi-oveka-u-svoj-njegovoj-slabosti-advokat-u-svoj-njegovoj-zloi-a-svetenik-u-svoj-njegovoj-gluposti
artur Šopenhauerlekarvidičovekasvojnjegovojslabostiadvokatzloćisvetenikglupostilekar vidividi čovekačoveka uu svojsvoj njegovojnjegovoj slabostiadvokat uu svojsvoj njegovojnjegovoj zloćisveštenik uu svojsvoj njegovojnjegovoj glupostilekar vidi čovekavidi čoveka učoveka u svoju svoj njegovojsvoj njegovoj slabostiadvokat u svoju svoj njegovojsvoj njegovoj zloćizloći a sveštenika sveštenik usveštenik u svoju svoj njegovojsvoj njegovoj glupostilekar vidi čoveka uvidi čoveka u svojčoveka u svoj njegovoju svoj njegovoj slabostiadvokat u svoj njegovoju svoj njegovoj zloćinjegovoj zloći a sveštenikzloći a sveštenik ua sveštenik u svojsveštenik u svoj njegovoju svoj njegovoj glupostilekar vidi čoveka u svojvidi čoveka u svoj njegovojčoveka u svoj njegovoj slabostiadvokat u svoj njegovoj zloćisvoj njegovoj zloći a svešteniknjegovoj zloći a sveštenik uzloći a sveštenik u svoja sveštenik u svoj njegovojsveštenik u svoj njegovoj gluposti

Ljubav je zadovoljstvo posjedovati, žudnja da se posjedovano posjeduje u svoj njegovoj ljepoti.Veličina čoveka je u njegovoj odluci da bude jači od svoje sudbine.Čovek uviek radi protiv sebe. To je u njegovoj prirodi.Veličinа čovekа je u njegovoj odluci dа bude jаči od svoje sudbine.Ko želi da se njegovoj reči poveruje, neka je izrekne hladno i bez strasti.Onaj ko smisao svog života traži u duhovnom usavršavanju, ne može da bude nezadovoljan, jer je ono što on želi uvek u njegovoj vlasti.