Lepši je pogreb kad ideali sahranjuju svog čoveka nego kad čovek sahranjuje svoje ideale.


lepi-pogreb-kad-ideali-sahranjuju-svog-oveka-nego-kad-ovek-sahranjuje-svoje-ideale
jovan jovanović zmajlepipogrebkadidealisahranjujusvogčovekanegočoveksahranjujesvojeidealelepši jeje pogrebpogreb kadkad idealiideali sahranjujusahranjuju svogsvog čovekačoveka negonego kadkad čovekčovek sahranjujesahranjuje svojesvoje idealelepši je pogrebje pogreb kadpogreb kad idealikad ideali sahranjujuideali sahranjuju svogsahranjuju svog čovekasvog čoveka negočoveka nego kadnego kad čovekkad čovek sahranjuječovek sahranjuje svojesahranjuje svoje idealelepši je pogreb kadje pogreb kad idealipogreb kad ideali sahranjujukad ideali sahranjuju svogideali sahranjuju svog čovekasahranjuju svog čoveka negosvog čoveka nego kadčoveka nego kad čoveknego kad čovek sahranjujekad čovek sahranjuje svoječovek sahranjuje svoje idealelepši je pogreb kad idealije pogreb kad ideali sahranjujupogreb kad ideali sahranjuju svogkad ideali sahranjuju svog čovekaideali sahranjuju svog čoveka negosahranjuju svog čoveka nego kadsvog čoveka nego kad čovekčoveka nego kad čovek sahranjujenego kad čovek sahranjuje svojekad čovek sahranjuje svoje ideale

Sve ima svoje, kad mrzne i vri kad menja boje, kad vene i zri sve ima svoje, početak i kraj tame postoje da bi prizvale sjaj. -Đorđe Balašević
sve-ima-svoje-kad-mrzne-i-vri-kad-menja-boje-kad-vene-i-zri-sve-ima-svoje-poetak-i-kraj-tame-postoje-da-bi-prizvale-sjaj
Pravi ljubavnik je čovek koji te uzbudi i kad te poljubi u čelo, kad ti se smeje u oči ili kad samo zuri u prazan prostor. -Merlin Monro
pravi-ljubavnik-ovek-koji-te-uzbudi-i-kad-te-poljubi-u-elo-kad-ti-se-smeje-u-oi-ili-kad-samo-zuri-u-prazan-prostor