Lepota žene nije u odeći koju ona nosi, figuri o kojoj brine, niti u načinu na koji češlja svoju kosu. Lepota žene je u njenim očima, jer oči su vrata njenog srca, mesta gde ljubav počiva. Istinska lepota žene ogleda se u njenoj duši.


lepota-ene-nije-u-odei-koju-ona-nosi-figuri-o-kojoj-brine-niti-u-nainu-na-koji-elja-svoju-kosu-lepota-ene-u-njenim-oima-jer-oi-su-vrata-njenog-srca
odri hepbernlepotaženenijeodećikojuonanosifigurikojojbrinenitinačinunakojičeljasvojukosunjenimočimajeročisuvratanjenogsrcamestagdeljubavpočivaistinskalepotaogledasenjenojduilepota ženežene nijenije uu odećiodeći kojukoju onaona nosifiguri oo kojojkojoj brineniti uu načinunačinu nana kojikoji češljačešlja svojusvoju kosulepota ženežene jeu njenimnjenim očimajer očioči susu vratavrata njenognjenog srcamesta gdegde ljubavljubav počivaistinska lepotalepota ženežene ogledaogleda sese uu njenojnjenoj dušilepota žene niježene nije unije u odećiu odeći kojuodeći koju onakoju ona nosifiguri o kojojo kojoj brineniti u načinuu načinu nanačinu na kojina koji češljakoji češlja svojučešlja svoju kosulepota žene ježene je uje u njenimu njenim očimajer oči suoči su vratasu vrata njenogvrata njenog srcamesta gde ljubavgde ljubav počivaistinska lepota ženelepota žene ogledažene ogleda seogleda se use u njenoju njenoj duši

Lepota nije ništa, video sam lepe muškarce i lepe žene koji su bili nesrećni uprkos svojoj lepoti. -Herman Hese
lepota-nije-video-sam-lepe-mukarce-i-lepe-ene-koji-su-bili-nesre-uprkos-svojoj-lepoti
Informacija nije znanje. Znanje nije mudrost. Mudrost nije istina. Istina nije lepota. Lepota nije ljubav. Ljubav nije muzika. Muzika je nešto najbolje. -Frenk Zapa
informacija-nije-znanje-znanje-nije-mudrost-mudrost-nije-istina-istina-nije-lepota-lepota-nije-ljubav-ljubav-nije-muzika-muzika-neto-najbolje
Mene su žene - dobre žene - plašile, jer su možda htele dušu, a ja sam hteo da sačuvam taj deo sebe. -Čarls Bukovski
mene-su-ene-dobre-ene-plaile-jer-su-moda-htele-u-a-ja-sam-hteo-da-uvam-taj-deo-sebe
Nema goreg zla od loše žene, a ništa nije bolje stvoreno od dobre žene. -Euripid
nema-goreg-zla-od-loe-ene-a-nije-bolje-stvoreno-od-dobre-ene
Da bi se sačuvala knjiga, potrebne su korice. Isto važi i za žene. Muževi koji shvataju ovu mudrost, ukoričavaju svoje žene u krzno. -Doroti Parker
da-bi-se-uvala-knjiga-potrebne-su-korice-isto-vai-i-za-ene-muevi-koji-shvataju-ovu-mudrost-ukoriavaju-svoje-ene-u-krzno