Ljubav je automobil bez problema. Problemi su jedino u vozaču, u putnicima i na putu.


ljubav-automobil-bez-problema-problemi-su-jedino-u-vozau-u-putnicima-i-na-putu
ljubavautomobilbezproblemaproblemisujedinovozačuputnicimanaputuljubav jeje automobilautomobil bezbez problemaproblemi susu jedinojedino uu vozačuu putnicimaputnicima ii nana putuljubav je automobilje automobil bezautomobil bez problemaproblemi su jedinosu jedino ujedino u vozačuu putnicima iputnicima i nai na putuljubav je automobil bezje automobil bez problemaproblemi su jedino usu jedino u vozačuu putnicima i naputnicima i na putuljubav je automobil bez problemaproblemi su jedino u vozačuu putnicima i na putu

Sve dok čovek stoji sam sebi na putu, sve izgleda kao da mu stoji na putu.Ljubav bez lepote je kao cveće bez mirisa, a tek plodovi bez semenki … Život, ljubav i lepota jesu Sveto trojstvo u jednome slobodnom, nezavisnom biću; ono se ne može menjati, niti odvajati.Carstvo bez krune, država bez vojske, zemlja bez žene, bogatstvo bez novca, mudrost bez škole, kuhinja bez mesa, molitva bez prestanka, veza sa nebesima bez prekida, slavopoj Hristu bez umora, smrt bez žaljenja — to vam je Sveta gora.Ljubav je dokaz inteligencije, jer čovjek bez ideja i prostak bez vaspitanja ne mogu biti zaljubljeni, pošto je ljubav najveća mudrost i najfinija duševnost.Ljubav je jedino što pokreće inteligenciju i kreativnost, nešto što nas pročišćava i oslobađa!Vrlo je važno, čak i kad vaš automobil nije najbolji, verovati kako će uvek doći bolja trka. To je deo moje motivacije.