Ljubav bez lepote je kao cveće bez mirisa, a tek plodovi bez semenki … Život, ljubav i lepota jesu Sveto trojstvo u jednome slobodnom, nezavisnom biću; ono se ne može menjati, niti odvajati.


ljubav-bez-lepote-kao-cvee-bez-mirisa-a-tek-plodovi-bez-semenki-ivot-ljubav-i-lepota-jesu-sveto-trojstvo-u-jednome-slobodnom-nezavisnom-biu-ono-se
halil džubranljubavbezlepotekaocvećemirisatekplodovisemenkiŽivotljubavlepotajesusvetotrojstvojednomeslobodnomnezavisnombićuonosenemožemenjatinitiodvajatiljubav bezbez lepotelepote jeje kaokao cvećecveće bezbez mirisatek plodoviplodovi bezbez semenkisemenki …… Životljubav ii lepotalepota jesujesu svetosveto trojstvotrojstvo uu jednomejednome slobodnomnezavisnom bićuono sese nene možemože menjatiniti odvajatiljubav bez lepotebez lepote jelepote je kaoje kao cvećekao cveće bezcveće bez mirisaa tek plodovitek plodovi bezplodovi bez semenkibez semenki …semenki … Životljubav i lepotai lepota jesulepota jesu svetojesu sveto trojstvosveto trojstvo utrojstvo u jednomeu jednome slobodnomono se nese ne možene može menjati

Život bez pobune je kao godina bez proleća. Pobuna bez istine je kao prolece u suvoj, neplodnoj pustinji. Život, pobuna i istina jesu Sveto trojstvo koje se ne može odvajati ni menjati.Carstvo bez krune, država bez vojske, zemlja bez žene, bogatstvo bez novca, mudrost bez škole, kuhinja bez mesa, molitva bez prestanka, veza sa nebesima bez prekida, slavopoj Hristu bez umora, smrt bez žaljenja — to vam je Sveta gora.Na ovoj zemlji ne može biti dobrote bez mržnje ni veličine bez zavisti, kao što nema ni najmanjeg predmeta bez sjenke.Život bez knjiga žedan je život, a život bez poezije je kao život bez slika.Nikada nisam živio bez vjere i ne bih niti dana bez nje mogao, ali sam cijeli svoj život mogao bez crkve.Ljubav je dokaz inteligencije, jer čovjek bez ideja i prostak bez vaspitanja ne mogu biti zaljubljeni, pošto je ljubav najveća mudrost i najfinija duševnost.