Ljubav i mržnja veo su pred očima: prvi dopušta da vidimo samo dobro, a drugi samo zlo.


ljubav-i-mrnja-veo-su-pred-oima-prvi-dopu-da-vidimo-samo-dobro-a-drugi-samo-zlo
ljubavmržnjaveosupredočimaprvidoputadavidimosamodobrodrugizloljubav ii mržnjamržnja veoveo susu predpred očimaprvi dopuštadopušta dada vidimovidimo samosamo dobrodrugi samosamo zloljubav i mržnjai mržnja veomržnja veo suveo su predsu pred očimaprvi dopušta dadopušta da vidimoda vidimo samovidimo samo dobroa drugi samodrugi samo zloljubav i mržnja veoi mržnja veo sumržnja veo su predveo su pred očimaprvi dopušta da vidimodopušta da vidimo samoda vidimo samo dobroa drugi samo zloljubav i mržnja veo sui mržnja veo su predmržnja veo su pred očimaprvi dopušta da vidimo samodopušta da vidimo samo dobro

Kada bismo samo mogli naslikati rukama ono što vidimo našim očima.Uvek svi znaju za nesreću i zlo, samo dobro ostaje skriveno.Na prvi pogled imas dobro dupe, a Bgm i na drugi :-)Čovek samo srcem dobro vidi. Suština je očima nevidljiva. Ono što je bitno, ne vidi se…Društvo koje dopušta klanice i bojna polja i samo je zrelo za klanje.Postoji samo jedno dobro, a to je znanje, i jedno zlo, a to je neznanje.