Ljubav je igra u kojoj jedno uvijek vara.


ljubav-igra-u-kojoj-jedno-uvijek-vara
onore de balzakljubavigrakojojjednouvijekvaraljubav jeje igraigra uu kojojkojoj jednojedno uvijekuvijek varaljubav je igraje igra uigra u kojoju kojoj jednokojoj jedno uvijekjedno uvijek varaljubav je igra uje igra u kojojigra u kojoj jednou kojoj jedno uvijekkojoj jedno uvijek varaljubav je igra u kojojje igra u kojoj jednoigra u kojoj jedno uvijeku kojoj jedno uvijek vara

Ljubav je igra za dvoje u kojoj oboje mogu pobediti. -Eva Gabor
ljubav-igra-za-dvoje-u-kojoj-oboje-mogu-pobediti
Svet je pozornica na kojoj svako igra svoju ulogu. -Vilijam Šekspir
svet-pozornica-na-kojoj-svako-igra-svoju-ulogu
Ljubav je ozbiljna i sveta stvar, ali su zaljubljeni - za čudo, uvijek smiješni za sve ostale ljude. -Jovan Dučić
ljubav-ozbiljna-i-sveta-stvar-ali-su-zaljubljeni-za-udo-uvijek-smije-za-sve-ostale-ljude