Ljubav je igra za dvoje u kojoj oboje mogu pobediti.


ljubav-igra-za-dvoje-u-kojoj-oboje-mogu-pobediti
eva gaborljubavigrazadvojekojojobojemogupobeditiljubav jeje igraigra zaza dvojedvoje uu kojojkojoj obojeoboje mogumogu pobeditiljubav je igraje igra zaigra za dvojeza dvoje udvoje u kojoju kojoj obojekojoj oboje moguoboje mogu pobeditiljubav je igra zaje igra za dvojeigra za dvoje uza dvoje u kojojdvoje u kojoj obojeu kojoj oboje mogukojoj oboje mogu pobeditiljubav je igra za dvojeje igra za dvoje uigra za dvoje u kojojza dvoje u kojoj obojedvoje u kojoj oboje moguu kojoj oboje mogu pobediti

Mogu voleti za dvoje, mogu moliti za dvoje, ako treba mogu i govoriti za dvoje. Ali boriti se? To ne mogu. To je previše, i za mene.
mogu-voleti-za-dvoje-mogu-moliti-za-dvoje-ako-treba-mogu-i-govoriti-za-dvoje-ali-boriti-se-to-ne-mogu-to-previe-i-za-mene
Svet je pozornica na kojoj svako igra svoju ulogu. -Vilijam Šekspir
svet-pozornica-na-kojoj-svako-igra-svoju-ulogu
Brak: tako zovem volju dvoje koji žele ostvariti jedno, koje će biti više nego ono dvoje koje ga je ostvarilo. -Fridrih Niče
brak-tako-zovem-volju-dvoje-koji-ele-ostvariti-jedno-koje-e-biti-vie-nego-ono-dvoje-koje-ga-ostvarilo