Ljubav je jača od smrti i od straha pred smrću.


ljubav-jaa-od-smrti-i-od-straha-pred-smru
ivan turgenjevljubavjačaodsmrtistrahapredsmrćuljubav jeje jačajača odod smrtismrti ii odod strahastraha predpred smrćuljubav je jačaje jača odjača od smrtiod smrti ismrti i odi od strahaod straha predstraha pred smrćuljubav je jača odje jača od smrtijača od smrti iod smrti i odsmrti i od strahai od straha predod straha pred smrćuljubav je jača od smrtije jača od smrti ijača od smrti i odod smrti i od strahasmrti i od straha predi od straha pred smrću

Muškarci su hrabri pred smrću, a žene pred životom: muškarci pred drugim muškarcem, a žene pred celom sudbinom. -Jovan Dučić
mukarci-su-hrabri-pred-smru-a-ene-pred-ivotom-mukarci-pred-drugim-mukarcem-a-ene-pred-celom-sudbinom
Muškarci su hrabri pred smrću, a žene pred životom. Muškarci pred drugim muškarcem, a žene pred celom sudbinom. -Jovan Dučić
mukarci-su-hrabri-pred-smru-a-ene-pred-ivotom-mukarci-pred-drugim-mukarcem-a-ene-pred-celom-sudbinom
Ima ljudi koji su hrabriji pred smrću, nego pred životom. -Jovan Dučić
ima-ljudi-koji-su-hrabriji-pred-smru-nego-pred-ivotom