Ljubav je jedina strast koja se plaća novcem što ga sama stvara.


ljubav-jedina-strast-koja-se-plaa-novcem-to-ga-sama-stvara
stendalljubavjedinastrastkojaseplaćanovcemtogasamastvaraljubav jeje jedinajedina straststrast kojakoja sese plaćaplaća novcemnovcem štošto gaga samasama stvaraljubav je jedinaje jedina strastjedina strast kojastrast koja sekoja se plaćase plaća novcemplaća novcem štonovcem što gašto ga samaga sama stvaraljubav je jedina strastje jedina strast kojajedina strast koja sestrast koja se plaćakoja se plaća novcemse plaća novcem štoplaća novcem što ganovcem što ga samašto ga sama stvaraljubav je jedina strast kojaje jedina strast koja sejedina strast koja se plaćastrast koja se plaća novcemkoja se plaća novcem štose plaća novcem što gaplaća novcem što ga samanovcem što ga sama stvara

Ljubav je jedina stvar koja se umnožava kad se dijeli. -Vesna Krmpotić
ljubav-jedina-stvar-koja-se-umnoava-kad-se-dijeli
Niko ne razmišlja o cijeni koja se plaća u krvi. -Dante Aligieri
niko-ne-razmilja-o-cijeni-koja-se-plaa-u-krvi
Duša koja zna da je voljena a sama ne voli otkriva svoj talog: ono što je u njoj najniže izlazi na površinu. -Fridrih Niče
dua-koja-zna-da-voljena-a-sama-ne-voli-otkriva-svoj-talog-ono-to-u-njoj-najnie-izlazi-na-povrinu
Slava, to je jedina čovjekova sreća koja nije spokojna, i koja je najskuplje plaćena. -Zoran Đinđić
slava-to-jedina-ovjekova-srea-koja-nije-spokojna-i-koja-najskuplje-plaena