Ljubav, kao i vatra, ne može postojati bez stalnog podstrijeka: i ona umire čim prestane da se nada ili da se boji.


ljubav-kao-i-vatra-ne-moe-postojati-bez-stalnog-podstrijeka-i-ona-umire-im-prestane-da-se-nada-ili-da-se-boji
francois de la rochefoucauldljubavkaovatranemožepostojatibezstalnogpodstrijekaonaumirečimprestanedasenadailibojikao ii vatrane možemože postojatipostojati bezbez stalnogstalnog podstrijekai onaona umireumire čimčim prestaneprestane dada sese nadanada iliili dada sese bojikao i vatrane može postojatimože postojati bezpostojati bez stalnogbez stalnog podstrijekai ona umireona umire čimumire čim prestanečim prestane daprestane da seda se nadase nada ilinada ili daili da seda se bojine može postojati bezmože postojati bez stalnogpostojati bez stalnog podstrijekai ona umire čimona umire čim prestaneumire čim prestane dačim prestane da seprestane da se nadada se nada ilise nada ili danada ili da seili da se bojine može postojati bez stalnogmože postojati bez stalnog podstrijekai ona umire čim prestaneona umire čim prestane daumire čim prestane da sečim prestane da se nadaprestane da se nada ilida se nada ili dase nada ili da senada ili da se boji

Učenje je kao veslanje uzvodno; čim se prestane, odmah se kreće nazad.Uzmite šaku svežeg pepela ili bilo čega što je prošlo i videćete da je to još uvek vatra ili da to može biti.Ljubav bez lepote je kao cveće bez mirisa, a tek plodovi bez semenki … Život, ljubav i lepota jesu Sveto trojstvo u jednome slobodnom, nezavisnom biću; ono se ne može menjati, niti odvajati.Ljubav je kao plamen koji ubrzo ugasne kad se prestane povećavati.Bezbožnik se boji skoropostižne smrti, lopov se boji obijača, ubica se boji mača, gordljivac se boji sramote, klevetnik se boji suda istine.Živi ništa ne znaju. Poučite me, mrtvi, kako se može umrijeti bez straha, ili bar bez užasa. Jer, smrt je besmisao, kao i život.