Ljubav je kao plamen koji ubrzo ugasne kad se prestane povećavati.


ljubav-kao-plamen-koji-ubrzo-ugasne-kad-se-prestane-poveavati
Đovani bokačoljubavkaoplamenkojiubrzougasnekadseprestanepovećavatiljubav jeje kaokao plamenplamen kojikoji ubrzoubrzo ugasneugasne kadkad sese prestaneprestane povećavatiljubav je kaoje kao plamenkao plamen kojiplamen koji ubrzokoji ubrzo ugasneubrzo ugasne kadugasne kad sekad se prestanese prestane povećavatiljubav je kao plamenje kao plamen kojikao plamen koji ubrzoplamen koji ubrzo ugasnekoji ubrzo ugasne kadubrzo ugasne kad seugasne kad se prestanekad se prestane povećavatiljubav je kao plamen kojije kao plamen koji ubrzokao plamen koji ubrzo ugasneplamen koji ubrzo ugasne kadkoji ubrzo ugasne kad seubrzo ugasne kad se prestaneugasne kad se prestane povećavati

Ljubav, kao i vatra, ne može postojati bez stalnog podstrijeka: i ona umire čim prestane da se nada ili da se boji.A najgore je kad čovek prestane razlikovati dobro i zlo.Učenje je kao veslanje uzvodno; čim se prestane, odmah se kreće nazad.Besmrtan sam. Moja besmrtnost je nužna jednom činjenicom da Bog neće hteti da zauvek ugasi plamen ljubavi koji se zapalio za njega u mom srcu.Širenje civilizacije se može uporediti sa širenjem vatre. Prvo je to tiha iskra, a onda podrhtavajući plamen, a onda moćni požar koji postaje sve jači i brži.Mnogo bolje se snalazim kad mi oduzmu reč, nego kad mi je daju, baš kao i čitav naš narod koji je najveća svoja dela stvorio u najtežim vremenima.