Ljubav je kao prepeličar kojemu je draža kazna od jedne ruke nego milostinja od druge.


ljubav-kao-prepeliar-kojemu-draa-kazna-od-jedne-ruke-nego-milostinja-od-druge
charles caleb coltonljubavkaoprepeličarkojemudražakaznaodjednerukenegomilostinjadrugeljubav jeje kaokao prepeličarprepeličar kojemukojemu jeje dražadraža kaznakazna odod jednejedne rukeruke negonego milostinjamilostinja odod drugeljubav je kaoje kao prepeličarkao prepeličar kojemuprepeličar kojemu jekojemu je dražaje draža kaznadraža kazna odkazna od jedneod jedne rukejedne ruke negoruke nego milostinjanego milostinja odmilostinja od drugeljubav je kao prepeličarje kao prepeličar kojemukao prepeličar kojemu jeprepeličar kojemu je dražakojemu je draža kaznaje draža kazna oddraža kazna od jednekazna od jedne rukeod jedne ruke negojedne ruke nego milostinjaruke nego milostinja odnego milostinja od drugeljubav je kao prepeličar kojemuje kao prepeličar kojemu jekao prepeličar kojemu je dražaprepeličar kojemu je draža kaznakojemu je draža kazna odje draža kazna od jednedraža kazna od jedne rukekazna od jedne ruke negood jedne ruke nego milostinjajedne ruke nego milostinja odruke nego milostinja od druge

Sukob je otac svega: jedne će učiniti bogatima, a druge ne; jedne robovima, a druge slobodnima. -Heraklit
sukob-otac-svega-jedne-e-uiniti-bogatima-a-druge-ne-jedne-robovima-a-druge-slobodnima
Država je mašina za ugnjetavanje jedne klase od strane druge klase, mašina pomoću koje jedna klasa drži u pokornosti druge potčinjene klase. -Vladimir Lenjin
drava-ina-za-ugnjetavanje-jedne-klase-od-strane-druge-klase-ina-pomou-koje-jedna-klasa-dri-u-pokornosti-druge-potinjene-klase
Meni je draža opasna sloboda, nego mirno i sigurno ropstvo. -Žan Žak Ruso
meni-draa-opasna-sloboda-nego-mirno-i-sigurno-ropstvo
Ljubav je sastavljena od jedne duše koja naseljava dva tela. -Aristotel
ljubav-sastavljena-od-jedne-e-koja-naseljava-dva-tela