Ljubav je kapljica nebeske rose koju nebesa kanuše u blato života da mu zaslade gorkost.


ljubav-kapljica-nebeske-rose-koju-nebesa-kanue-u-blato-ivota-da-mu-zaslade-gorkost
aleksandar puškinljubavkapljicanebeskerosekojunebesakanueblatoživotadamuzasladegorkostljubav jeje kapljicakapljica nebeskenebeske roserose kojukoju nebesanebesa kanušekanuše uu blatoblato životaživota dada mumu zasladezaslade gorkostljubav je kapljicaje kapljica nebeskekapljica nebeske rosenebeske rose kojurose koju nebesakoju nebesa kanušenebesa kanuše ukanuše u blatou blato životablato života daživota da muda mu zaslademu zaslade gorkostljubav je kapljica nebeskeje kapljica nebeske rosekapljica nebeske rose kojunebeske rose koju nebesarose koju nebesa kanušekoju nebesa kanuše unebesa kanuše u blatokanuše u blato životau blato života dablato života da muživota da mu zasladeda mu zaslade gorkostljubav je kapljica nebeske roseje kapljica nebeske rose kojukapljica nebeske rose koju nebesanebeske rose koju nebesa kanušerose koju nebesa kanuše ukoju nebesa kanuše u blatonebesa kanuše u blato životakanuše u blato života dau blato života da mublato života da mu zasladeživota da mu zaslade gorkost

Učenici bi trebalo da cene svaki trenutak života. Ovaj život je poput rose i brzo nestaje, vreme brzo prolazi. U ovom našem kratkom životu izbegavajte bavljenje površnim stvarima i samo proučavajte Put. -Dogen
uenici-bi-trebalo-da-cene-svaki-trenutak-ivota-ovaj-ivot-poput-rose-i-brzo-nestaje-vreme-brzo-prolazi-u-ovom-naem-kratkom-ivotu-izbegavajte-bavljenje