Ljubav je najjače oružje koje postoji, nema te sile i tog oružja koje će moći protiv ljubavi da se bori, sve se tu ruši.


ljubav-najjae-oru-koje-postoji-nema-te-sile-i-tog-oruja-koje-e-moi-protiv-ljubavi-da-se-bori-sve-se-rui
otac tadejljubavnajjačeoružjekojepostojinematesiletogoružjaćemoćiprotivljubavidaseborisveruiljubav jeje najjačeoružje kojekoje postojinema tete silesile ii togoružja kojekoje ćeće moćimoći protivprotiv ljubaviljubavi dada sese borisve sese tutu rušiljubav je najjačeje najjače oružjenajjače oružje kojeoružje koje postojinema te silete sile isile i togi tog oružjatog oružja kojeoružja koje ćekoje će moćiće moći protivmoći protiv ljubaviprotiv ljubavi daljubavi da seda se borisve se tuse tu rušiljubav je najjače oružjeje najjače oružje kojenajjače oružje koje postojinema te sile ite sile i togsile i tog oružjai tog oružja kojetog oružja koje ćeoružja koje će moćikoje će moći protivće moći protiv ljubavimoći protiv ljubavi daprotiv ljubavi da seljubavi da se borisve se tu rušiljubav je najjače oružje kojeje najjače oružje koje postojinema te sile i togte sile i tog oružjasile i tog oružja kojei tog oružja koje ćetog oružja koje će moćioružja koje će moći protivkoje će moći protiv ljubaviće moći protiv ljubavi damoći protiv ljubavi da seprotiv ljubavi da se bori

Rat je opravdan samo kada je neophodan; oružje je dozvoljeno samo kada ne postoji druga nada osim oružja. -Nikolo Makijaveli
rat-opravdan-samo-kada-neophodan-oru-dozvoljeno-samo-kada-ne-postoji-druga-nada-osim-oruja
Lako je ljudima boriti se sa zverovima. Ljudi imaju oružje koje zveri nemaju. Ali je teško ljudima boriti se sa duhovima zlobe, jer ovi se služe oružjem koje ljudi nemaju. -Nikolaj Velimirović
lako-ljudima-boriti-se-zverovima-ljudi-imaju-oru-koje-zveri-nemaju-ali-teko-ljudima-boriti-se-duhovima-zlobe-jer-ovi-se-slue-orujem-koje-ljudi