Ljubav ne daje ništa osim sebe i ne uzima ništa osim sebe.


ljubav-ne-daje-osim-sebe-i-ne-uzima-osim-sebe
kahlil gibranljubavnedajenitaosimsebeuzimasebeljubav nene dajedaje ništaništa osimosim sebesebe ii nene uzimauzima ništaništa osimosim sebeljubav ne dajene daje ništadaje ništa osimništa osim sebeosim sebe isebe i nei ne uzimane uzima ništauzima ništa osimništa osim sebeljubav ne daje ništane daje ništa osimdaje ništa osim sebeništa osim sebe iosim sebe i nesebe i ne uzimai ne uzima ništane uzima ništa osimuzima ništa osim sebeljubav ne daje ništa osimne daje ništa osim sebedaje ništa osim sebe iništa osim sebe i neosim sebe i ne uzimasebe i ne uzima ništai ne uzima ništa osimne uzima ništa osim sebe

Ljubav ne daje ništa osim sebe.Prohibicija nije napravila ništa osim problema.Mrzim kad u kući nema ništa slatko osim mene.Ne mogu vam ponuditi ništa osim krvi, napora, znoja i suza.Ima ljudi koji od svoga bogatstva nemaju ništa osim straha da će ga izgubiti.Gledajmo na život kao na dečju igru u kojoj ništa nije ozbiljno osim poštenja.