Ljubav ne daje ništa osim sebe i ne uzima ništa osim sebe.


ljubav-ne-daje-osim-sebe-i-ne-uzima-osim-sebe
kahlil gibranljubavnedajenitaosimsebeuzimasebeljubav nene dajedaje ništaništa osimosim sebesebe ii nene uzimauzima ništaništa osimosim sebeljubav ne dajene daje ništadaje ništa osimništa osim sebeosim sebe isebe i nei ne uzimane uzima ništauzima ništa osimništa osim sebeljubav ne daje ništane daje ništa osimdaje ništa osim sebeništa osim sebe iosim sebe i nesebe i ne uzimai ne uzima ništane uzima ništa osimuzima ništa osim sebeljubav ne daje ništa osimne daje ništa osim sebedaje ništa osim sebe iništa osim sebe i neosim sebe i ne uzimasebe i ne uzima ništai ne uzima ništa osimne uzima ništa osim sebe

Prohibicija nije napravila ništa osim problema. -Al Kapone
prohibicija-nije-napravila-osim-problema
Mrzim kad u kući nema ništa slatko osim mene.
mrzim-kad-u-kui-nema-slatko-osim-mene
Ima ljudi koji od svoga bogatstva nemaju ništa osim straha da će ga izgubiti. -Denis Diderot
ima-ljudi-koji-od-svoga-bogatstva-nemaju-osim-straha-da-e-ga-izgubiti
Gledajmo na život kao na dečju igru u kojoj ništa nije ozbiljno osim poštenja. -Imanuel Kant
gledajmo-na-ivot-kao-na-deju-igru-u-kojoj-nije-ozbiljno-osim-potenja