Ljubav ne postavlja suvišna pitanja, jer ako počnemo da mislimo, počinjemo i da se plašimo.


ljubav-ne-postavlja-suvina-pitanja-jer-ako-ponemo-da-mislimo-poinjemo-i-da-se-plaimo
paulo koeljoljubavnepostavljasuvinapitanjajerakopočnemodamislimopočinjemoseplaimoljubav nene postavljapostavlja suvišnasuvišna pitanjajer akoako počnemopočnemo dada mislimopočinjemo ii dada sese plašimoljubav ne postavljane postavlja suvišnapostavlja suvišna pitanjajer ako počnemoako počnemo dapočnemo da mislimopočinjemo i dai da seda se plašimoljubav ne postavlja suvišnane postavlja suvišna pitanjajer ako počnemo daako počnemo da mislimopočinjemo i da sei da se plašimoljubav ne postavlja suvišna pitanjajer ako počnemo da mislimopočinjemo i da se plašimo

Ljubav ne postavlja suvišna pitanja, jer ako počnemo da mislimo, počinjemo i da se plašimo. To je neki neobjašnjivi strah, i ne vrijedi ni da ga prevodimo u riječi. Možda je to strah od prezira, od neprihvatanja, strah da se ne prekine čarolija. Izgleda smješno, ali je tako.Ljubav je odgovor, ali dok čekate na odgovor, seks postavlja neka dosta dobra pitanja.Onaj ko je moj prijatelj ne postavlja pitanja, onome kome sam prijatelj kazujem ono što i ne pita.Hrabrost je posebna vrsta znanja i uči nas kako treba da se plašimo onoga čega treba da se plašimo i kako da se ne plašimo onoga čega ne treba da se plašimo.Veliki čovek postavlja stroge zahteve pred sebe-mali ih čovek postavlja drugima.Veliki čovek postavlja stroge zahteve na sebe; mali ih čovek postavlja drugima.