Ljubav nije primarno odnos prema određenoj osobi; to je stav, orjentacija bića prema svetu kao celini, ne prema jednom objektu ljubavi.


ljubav-nije-primarno-odnos-prema-odreenoj-osobi-to-stav-orjentacija-bia-prema-svetu-kao-celini-ne-prema-jednom-objektu-ljubavi
erih fromljubavnijeprimarnoodnospremaodređenojosobitostavorjentacijabićasvetukaocelininejednomobjektuljubaviljubav nijenije primarnoprimarno odnosodnos premaprema određenojodređenoj osobije stavorjentacija bićabića premaprema svetusvetu kaokao celinine premaprema jednomjednom objektuobjektu ljubaviljubav nije primarnonije primarno odnosprimarno odnos premaodnos prema određenojprema određenoj osobiorjentacija bića premabića prema svetuprema svetu kaosvetu kao celinine prema jednomprema jednom objektujednom objektu ljubaviljubav nije primarno odnosnije primarno odnos premaprimarno odnos prema određenojodnos prema određenoj osobiorjentacija bića prema svetubića prema svetu kaoprema svetu kao celinine prema jednom objektuprema jednom objektu ljubaviljubav nije primarno odnos premanije primarno odnos prema određenojprimarno odnos prema određenoj osobiorjentacija bića prema svetu kaobića prema svetu kao celinine prema jednom objektu ljubavi

Odnosi se prema svojim vojnicima kao prema svojoj deci i pratiće te u najdublje doline; odnosi se prema njima kao prema svojim sinovima i stajaće pored tebe do smrti. -Sun Cu
odnosi-se-prema-svojim-vojnicima-kao-prema-svojoj-deci-i-pratie-te-u-najdublje-doline-odnosi-se-prema-njima-kao-prema-svojim-sinovima-i-stajae-pored
Ljubav prema bespomoćnom, ljubav prema siromašnom i strancu, početak su bratske ljubavi. -Erih From
ljubav-prema-bespomonom-ljubav-prema-siromanom-i-strancu-poetak-su-bratske-ljubavi
Ljubav prema jednom je varvarstvo: jer ona ide na račun svih ostalih. To važi i za ljubav prema bogu. -Fridrih Niče
ljubav-prema-jednom-varvarstvo-jer-ona-ide-na-raun-svih-ostalih-to-vai-i-za-ljubav-prema-bogu
Onaj ko je okrutan prema životinjama težak je i u svome odnosu prema ljudima. O čovjekovom srcu možemo suditi prema njegovom odnosu prema životinjama. -Imanuel Kant
onaj-ko-okrutan-prema-ivotinjama-teak-i-u-svome-odnosu-prema-ljudima-o-ovjekovom-srcu-moemo-suditi-prema-njegovom-odnosu-prema-ivotinjama
Onaj ko je okrutan prema životinjama težak je i u svome odnosu prema ljudima. O čovekovom srcu možemo suditi prema njegovom odnosu prema životinjama. -Imanuel Kant
onaj-ko-okrutan-prema-ivotinjama-teak-i-u-svome-odnosu-prema-ljudima-o-ovekovom-srcu-moemo-suditi-prema-njegovom-odnosu-prema-ivotinjama
Prema konvenciji slatko, prema konvenciji gorko, prema konvenciji vruće, prema konvenciji hladno, prema konvenciji boja: ali u stvarnosti atomi i prostor. -Demokrit
prema-konvenciji-slatko-prema-konvenciji-gorko-prema-konvenciji-vrue-prema-konvenciji-hladno-prema-konvenciji-boja-ali-u-stvarnosti-atomi-i-prostor