Ljubav odoljeva vremenu koje sve otima, nikada nije zaista ljubio onaj koji misli da je ljubav prolazna.


ljubav-odoljeva-vremenu-koje-sve-otima-nikada-nije-zaista-ljubio-onaj-koji-misli-da-ljubav-prolazna
ljubavne posloviceljubavodoljevavremenukojesveotimanikadanijezaistaljubioonajkojimislidaljubavprolaznaljubav odoljevaodoljeva vremenuvremenu kojekoje svesve otimanikada nijenije zaistazaista ljubioljubio onajonaj kojikoji mislimisli dada jeje ljubavljubav prolaznaljubav odoljeva vremenuodoljeva vremenu kojevremenu koje svekoje sve otimanikada nije zaistanije zaista ljubiozaista ljubio onajljubio onaj kojionaj koji mislikoji misli damisli da jeda je ljubavje ljubav prolaznaljubav odoljeva vremenu kojeodoljeva vremenu koje svevremenu koje sve otimanikada nije zaista ljubionije zaista ljubio onajzaista ljubio onaj kojiljubio onaj koji mislionaj koji misli dakoji misli da jemisli da je ljubavda je ljubav prolaznaljubav odoljeva vremenu koje sveodoljeva vremenu koje sve otimanikada nije zaista ljubio onajnije zaista ljubio onaj kojizaista ljubio onaj koji misliljubio onaj koji misli daonaj koji misli da jekoji misli da je ljubavmisli da je ljubav prolazna

Nikada nije zaista ljubio onaj ko misli da je ljubav prolazna. -Gete
nikada-nije-zaista-ljubio-onaj-ko-misli-da-ljubav-prolazna
Nije najveća budala onaj koji ne zna da čita, već onaj koji misli da je sve što pročita istina. -Ivo Andrić
nije-najvea-budala-onaj-koji-ne-zna-da-ita-ve-onaj-koji-misli-da-sve-to-proita-istina
Nije najveća budala onaj koji ne ume da čita, nego onaj koji misli da je sve ono što pročita istina. -Ivo Andrić
nije-najvea-budala-onaj-koji-ne-ume-da-ita-nego-onaj-koji-misli-da-sve-ono-to-proita-istina
Lepota je prolazna, zivot kratko traje, sve sto imam moje srce ti daje, uzmi moju ljubav jer znam samo jedno – sve na ovom svetu nije kao ti vredno…! ...
lepota-prolazna-zivot-kratko-traje-sve-sto-imam-moje-srce-ti-daje-uzmi-moju-ljubav-jer-znam-samo-jedno-sve-na-ovom-svetu-nije-kao-ti-vredno
Ljubav nikada nije jednostrana. Ljubav je ono što vezuje dve snažne, slobodne ličnosti. Samo takva ljubav daje slobodu. Sve ostalo je zavisnost. A svaka zavisnost je bolest. -Ljiljana Habjanović-Djurović
ljubav-nikada-nije-jednostrana-ljubav-ono-to-vezuje-dve-snane-slobodne-linosti-samo-takva-ljubav-daje-slobodu-sve-ostalo-zavisnost-a-svaka-zavisnost