Ljubav… Ona je teška kao bolest i kada čovek ima sreće da je preživi, zauvek mu ostanu ožiljci koji probadaju u određeno vreme; pri pomenu nekog imena, u nekom bledom predvečerju, uz muziku koju smo nekada zajedno slušali, čak i pri letimičnom pogledu na ulični sat pod kojim smo se sastajali.


ljubav-ona-teka-kao-bolest-i-kada-ovek-ima-sree-da-preivi-zauvek-mu-ostanu-oiljci-koji-probadaju-u-odreeno-vreme-pri-pomenu-nekog-imena-u-nekom
momo kaporljubav…onatekakaobolestkadačovekimasrećedapreživizauvekmuostanuožiljcikojiprobadajuodređenovremepripomenunekogimenanekombledompredvečerjuuzmuzikukojusmonekadazajednoslualičakletimičnompogledunauličnisatpodkojimsesastajaliljubav… onaona jeje teškateška kaokao bolestbolest ii kadakada čovekčovek imaima srećesreće dada jeje preživizauvek mumu ostanuostanu ožiljciožiljci kojikoji probadajuprobadaju uu određenoodređeno vremepri pomenupomenu nekognekog imenau nekomnekom bledombledom predvečerjuuz muzikumuziku kojukoju smosmo nekadanekada zajednozajedno slušaličak ii pripri letimičnomletimičnom pogledupogledu nana uličniulični satsat podpod kojimkojim smosmo sese sastajaliljubav… ona jeona je teškaje teška kaoteška kao bolestkao bolest ibolest i kadai kada čovekkada čovek imačovek ima srećeima sreće dasreće da jeda je preživizauvek mu ostanumu ostanu ožiljciostanu ožiljci kojiožiljci koji probadajukoji probadaju uprobadaju u određenou određeno vremepri pomenu nekogpomenu nekog imenau nekom bledomnekom bledom predvečerjuuz muziku kojumuziku koju smokoju smo nekadasmo nekada zajednonekada zajedno slušaličak i prii pri letimičnompri letimičnom pogleduletimičnom pogledu napogledu na uličnina ulični satulični sat podsat pod kojimpod kojim smokojim smo sesmo se sastajali

Jedan novinar je pitao stari par: Kako ste uspeli ostati zajedno čak 65 godina? Žena je odgovorila: Mi smo rođeni u vreme kada je ono što je ...
jedan-novinar-pitao-stari-kako-ste-uspeli-ostati-zajedno-ak-65-godina-ena-odgovorila-mi-smo-roeni-u-vreme-kada-ono-to
Naš čovek ne ume da se lako i pravovremeno zaustavi ni pri usponu ni pri padu. -Ivo Andric
na-ovek-ne-ume-da-se-lako-i-pravovremeno-zaustavi-pri-usponu-pri-padu
Zabavljali smo se kratko i kad smo bili zajedno, kao tih meseci, samo smo se grlili i ljubili, kao pijani Rusi. Definitivno me promenila, istina je. -Đorđe Balašević
zabavljali-smo-se-kratko-i-kad-smo-bili-zajedno-kao-tih-meseci-samo-smo-se-grlili-i-ljubili-kao-pijani-rusi-definitivno-me-promenila-istina
Nikad ne povredi drugoga. Upravo kao što osetiš naklonost pri pogledu na voljenu osobu, svojom bi dobrotom trebao obuhvatiti sva stvorenja. -Dalaj Lama
nikad-ne-povredi-drugoga-upravo-kao-to-oseti-naklonost-pri-pogledu-na-voljenu-osobu-svojom-bi-dobrotom-trebao-obuhvatiti-sva-stvorenja
Svi smo mi rođeni ludi; neki čak i ostanu takvi. -Semjuel Beket
svi-smo-mi-roeni-ludi-neki-ak-i-ostanu-takvi