Ljubav je ozbiljna i sveta stvar, ali su zaljubljeni - za čudo, uvijek smiješni za sve ostale ljude.


ljubav-ozbiljna-i-sveta-stvar-ali-su-zaljubljeni-za-udo-uvijek-smije-za-sve-ostale-ljude
jovan dučićljubavozbiljnasvetastvaralisuzaljubljenizačudouvijeksmijenisveostaleljudeljubav jeje ozbiljnaozbiljna ii svetasveta stvarali susu zaljubljenizaljubljenizaza čudouvijek smiješnismiješni zaza svesve ostaleostale ljudeljubav je ozbiljnaje ozbiljna iozbiljna i svetai sveta stvarali su zaljubljenisu zaljubljeniza čudouvijek smiješni zasmiješni za sveza sve ostalesve ostale ljudeljubav je ozbiljna ije ozbiljna i svetaozbiljna i sveta stvarali su zaljubljeniuvijek smiješni za svesmiješni za sve ostaleza sve ostale ljudeljubav je ozbiljna i svetaje ozbiljna i sveta stvaruvijek smiješni za sve ostalesmiješni za sve ostale ljude

Ljubav je ozbiljna mentalna bolest. -Platon
ljubav-ozbiljna-mentalna-bolest
Postoje dva načina da živiš: da živiš kao da ništa nije čudo ili da živiš kao da je sve čudo.
postoje-dva-naina-da-ivi-da-ivi-kao-da-nije-udo-ili-da-ivi-kao-da-sve-udo