Ljubav je partija karata, gde svi varaju. Muškarci – da bi dobili, a žene – da ne bi izgubile.


ljubav-partija-karata-gde-svi-varaju-mukarci-da-bi-dobili-a-ene-da-ne-bi-izgubile
alfred hičkokljubavpartijakaratagdesvivarajumukarcidabidobiliženeneizgubileljubav jeje partijapartija karatagde svisvi varajumuškarci –– dada bibi dobiližene –– dada nene bibi izgubileljubav je partijaje partija karatagde svi varajumuškarci – da– da bida bi dobilia žene –žene – da– da neda ne bine bi izgubileljubav je partija karatamuškarci – da bi– da bi dobilia žene – dažene – da ne– da ne bida ne bi izgubilemuškarci – da bi dobilia žene – da nežene – da ne bi– da ne bi izgubile

Muškarci su hrabri pred smrću, a žene pred životom. Muškarci pred drugim muškarcem, a žene pred celom sudbinom. -Jovan Dučić
mukarci-su-hrabri-pred-smru-a-ene-pred-ivotom-mukarci-pred-drugim-mukarcem-a-ene-pred-celom-sudbinom
Muževi su uglavnom dobri ljubavnici kada varaju svoje žene. -Merlin Monro
muevi-su-uglavnom-dobri-ljubavnici-kada-varaju-svoje-ene
Muškarci su hrabri pred smrću, a žene pred životom: muškarci pred drugim muškarcem, a žene pred celom sudbinom. -Jovan Dučić
mukarci-su-hrabri-pred-smru-a-ene-pred-ivotom-mukarci-pred-drugim-mukarcem-a-ene-pred-celom-sudbinom
Muškarci se rukovode linijama intelekta, a žene krivinama emocija. -Džejms Džojs
mukarci-se-rukovode-linijama-intelekta-a-ene-krivinama-emocija