Ljubav prema jednom je varvarstvo: jer ona ide na račun svih ostalih. To važi i za ljubav prema bogu.


ljubav-prema-jednom-varvarstvo-jer-ona-ide-na-raun-svih-ostalih-to-vai-i-za-ljubav-prema-bogu
fridrih ničeljubavpremajednomvarvarstvojeronaidenaračunsvihostalihtovažizaljubavboguljubav premaprema jednomjednom jeje varvarstvojer onaona ideide nana računračun svihsvih ostalihvaži ii zaza ljubavljubav premaprema boguljubav prema jednomprema jednom jejednom je varvarstvojer ona ideona ide naide na računna račun svihračun svih ostalihvaži i zai za ljubavza ljubav premaljubav prema boguljubav prema jednom jeprema jednom je varvarstvojer ona ide naona ide na računide na račun svihna račun svih ostalihvaži i za ljubavi za ljubav premaza ljubav prema boguljubav prema jednom je varvarstvojer ona ide na računona ide na račun svihide na račun svih ostalihvaži i za ljubav premai za ljubav prema bogu

Ljubav nije primarno odnos prema određenoj osobi; to je stav, orjentacija bića prema svetu kao celini, ne prema jednom objektu ljubavi. -Erih From
ljubav-nije-primarno-odnos-prema-odreenoj-osobi-to-stav-orjentacija-bia-prema-svetu-kao-celini-ne-prema-jednom-objektu-ljubavi
Ljubav prema bespomoćnom, ljubav prema siromašnom i strancu, početak su bratske ljubavi. -Erih From
ljubav-prema-bespomonom-ljubav-prema-siromanom-i-strancu-poetak-su-bratske-ljubavi
Kao što je ljubav prema životu zapravo samo strah od smrti, tako i društvenost ljudi zapravo nije direktna; ona se, naime, ne zasniva na ljubavi prema društvu, nego na strahu od samoće. -Artur Šopenhauer
kao-to-ljubav-prema-ivotu-zapravo-samo-strah-od-smrti-tako-i-drutvenost-ljudi-zapravo-nije-direktna-ona-se-naime-ne-zasniva-na-ljubavi-prema-drutvu
Od svih stvari mudrih i prekrasnih najljepša je i najmudrija ljubav. Od svih vjera najvjernija je ljubav. Od svih istina najveća je ljubav. Ljubav mi je najčudnije čudo. -Vesna Krmpotić
od-svih-stvari-mudrih-i-prekrasnih-najljepa-i-najmudrija-ljubav-od-svih-vjera-najvjernija-ljubav-od-svih-istina-najvea-ljubav-ljubav-mi-najudnije
Odnosi se prema svojim vojnicima kao prema svojoj deci i pratiće te u najdublje doline; odnosi se prema njima kao prema svojim sinovima i stajaće pored tebe do smrti. -Sun Cu
odnosi-se-prema-svojim-vojnicima-kao-prema-svojoj-deci-i-pratie-te-u-najdublje-doline-odnosi-se-prema-njima-kao-prema-svojim-sinovima-i-stajae-pored
Onaj ko je okrutan prema životinjama težak je i u svome odnosu prema ljudima. O čovjekovom srcu možemo suditi prema njegovom odnosu prema životinjama. -Imanuel Kant
onaj-ko-okrutan-prema-ivotinjama-teak-i-u-svome-odnosu-prema-ljudima-o-ovjekovom-srcu-moemo-suditi-prema-njegovom-odnosu-prema-ivotinjama