Ljubav je sastavljena od jedne duše koja naseljava dva tela.


ljubav-sastavljena-od-jedne-e-koja-naseljava-dva-tela
aristotelljubavsastavljenaodjedneduekojanaseljavadvatelaljubav jeje sastavljenasastavljena odod jednejedne dušeduše kojakoja naseljavanaseljava dvadva telaljubav je sastavljenaje sastavljena odsastavljena od jedneod jedne dušejedne duše kojaduše koja naseljavakoja naseljava dvanaseljava dva telaljubav je sastavljena odje sastavljena od jednesastavljena od jedne dušeod jedne duše kojajedne duše koja naseljavaduše koja naseljava dvakoja naseljava dva telaljubav je sastavljena od jedneje sastavljena od jedne dušesastavljena od jedne duše kojaod jedne duše koja naseljavajedne duše koja naseljava dvaduše koja naseljava dva tela

Daljina može razdvojiti dva tela, ali ne i dva srca koja se vole…Ljubav između dva bića može značiti samo to da se dvije duše približe, prepoznaju se te štite i tješe jedna drugu.Prijateljstvo je jedna duša u dva tela.Teško će se sporazumjeti dva čovjeka koja misle različito. Lako će se sporazumjeti dva čovjeka koja misle.Ljubav je kao prepeličar kojemu je draža kazna od jedne ruke nego milostinja od druge.Zavidi li ko gubavome? Ne zavidi. Zašto onda poneko zavidi zlome, kad je zlo veća bolest od gube? Guba je bolest tela, a zlo je bolest duše.