Ljubav je sposobnost jednog čovjeka da daje, ne osvrćući se koliko dobija nazad. Najznačajniji i najmudriji dio jezika kojim svijet govori i koji svi ljudi na zemlji mogu razumjeti u svojim srcima, nešto starije i od ljudi, a što ipak svaki put istom snagom izbija bilo gdje kad se sretnu dva pogleda.


ljubav-sposobnost-jednog-ovjeka-da-daje-ne-osvrui-se-koliko-dobija-nazad-najznaajniji-i-najmudriji-dio-jezika-kojim-svijet-govori-i-koji-svi-ljudi-na
paulo koeljoljubavsposobnostjednogčovjekadadajeneosvrćućisekolikodobijanazadnajznačajnijinajmudrijidiojezikakojimsvijetgovorikojisviljudinazemljimogurazumjetisvojimsrcimanetostarijeodljuditoipaksvakiputistomsnagomizbijabilogdjekadsretnudvapogledaljubav jeje sposobnostsposobnost jednogjednog čovjekačovjeka dada dajene osvrćućiosvrćući sese kolikokoliko dobijadobija nazadnajznačajniji ii najmudrijinajmudriji diodio jezikajezika kojimkojim svijetsvijet govorigovori ii kojikoji svisvi ljudiljudi nana zemljizemlji mogumogu razumjetirazumjeti uu svojimsvojim srcimanešto starijestarije ii odod ljudišto ipakipak svakisvaki putput istomistom snagomsnagom izbijaizbija bilobilo gdjegdje kadkad sese sretnusretnu dvadva pogledaljubav je sposobnostje sposobnost jednogsposobnost jednog čovjekajednog čovjeka dačovjeka da dajene osvrćući seosvrćući se kolikose koliko dobijakoliko dobija nazadnajznačajniji i najmudrijii najmudriji dionajmudriji dio jezikadio jezika kojimjezika kojim svijetkojim svijet govorisvijet govori igovori i kojii koji svikoji svi ljudisvi ljudi naljudi na zemljina zemlji moguzemlji mogu razumjetimogu razumjeti urazumjeti u svojimu svojim srcimanešto starije istarije i odi od ljudia što ipakšto ipak svakiipak svaki putsvaki put istomput istom snagomistom snagom izbijasnagom izbija biloizbija bilo gdjebilo gdje kadgdje kad sekad se sretnuse sretnu dvasretnu dva pogleda

Nema ničega tako potentnog za pokretanje slapova Nijagare među ženskim nogama od pogleda koji govori šest jezika… :D
nema-ega-tako-potentnog-za-pokretanje-slapova-nijagare-meu-enskim-nogama-od-pogleda-koji-govori-jezika-d
Neke stvari mogu mnogo bolje da se osete nego da se objasne, ali to ljudi ne znaju, oni veruju rečima, to je problem. Treba više verovati svojim srcima nego re ...
neke-stvari-mogu-mnogo-bolje-da-se-osete-nego-da-se-objasne-ali-to-ljudi-ne-znaju-oni-veruju-reima-to-problem-treba-vie-verovati-svojim-srcima-nego
Čovek dobija ono što daje od sebe. Što više pomažeš drugima, više će tebi ljudi pomagati.
ovek-dobija-ono-to-daje-od-sebe-to-vie-pomae-drugima-vie-e-tebi-ljudi-pomagati
Neke stvari mogu mnogo bolje da se osjete nego da se objasne. Ali to ljudi ne znaju, oni vjeruju riječima, to je problem.Treba više vjerovati svojim srcima nego riječima. -Miroslav Mika Antić
neke-stvari-mogu-mnogo-bolje-da-se-osjete-nego-da-se-objasne-ali-to-ljudi-ne-znaju-oni-vjeruju-rijeima-to-problemtreba-vie-vjerovati-svojim-srcima