Ljubav je uvek nova. Svejedno je volimo li jedan, dva, deset puta u životu - uvek smo pred situacijom koju ne poznajemo. Ljubav ne može odvesti u pakao ili raj, ali nas uvek nekuda odvede. Treba je prihvatiti, jer ona je hrana našeg postojanja.


ljubav-uvek-nova-svejedno-volimo-li-jedan-dva-deset-puta-u-ivotu-uvek-smo-pred-situacijom-koju-ne-poznajemo-ljubav-ne-moe-odvesti-u-pakao-ili-raj
paulo koeljoljubavuveknovasvejednovolimolijedandvadesetputaživotusmopredsituacijomkojunepoznajemomožeodvestipakaoilirajalinasnekudaodvedetrebaprihvatitijeronahrananaegpostojanjaljubav jeje uvekuvek novasvejedno jeje volimovolimo lili jedandeset putaputa uu životuživotuuvekuvek smosmo predpred situacijomsituacijom kojukoju nene poznajemoljubav nene možemože odvestiodvesti uu pakaopakao iliili rajali nasnas uvekuvek nekudanekuda odvedetreba jeje prihvatitijer onaona jeje hranahrana našegnašeg postojanjaljubav je uvekje uvek novasvejedno je volimoje volimo livolimo li jedandeset puta uputa u životuu životuuvek smouvek smo predsmo pred situacijompred situacijom kojusituacijom koju nekoju ne poznajemoljubav ne možene može odvestimože odvesti uodvesti u pakaou pakao ilipakao ili rajali nas uveknas uvek nekudauvek nekuda odvedetreba je prihvatitijer ona jeona je hranaje hrana našeghrana našeg postojanja

Cenim nova prijateljstva, ona su kao ljubav koja nam je uvek potrebna, ali stara prijateljstva su više od ljubavi, jer su dio nas samih. -Meša Selimović
cenim-nova-prijateljstva-ona-su-kao-ljubav-koja-nam-uvek-potrebna-ali-stara-prijateljstva-su-vie-od-ljubavi-jer-su-dio-nas-samih
Zemlja na kojoj živimo biće bolja ili lošija shodno tome koliko smo mi dobri ili loši. I tu stupa na scenu snaga ljubavi, jer kad volimo uvek želimo da budemo bolji nego što jesmo. -Paulo Koeljo
zemlja-na-kojoj-ivimo-bie-bolja-ili-loija-shodno-tome-koliko-smo-mi-dobri-ili-loi-i-stupa-na-scenu-snaga-ljubavi-jer-kad-volimo-uvek-elimo-da-budemo
Ljubav nema godina, ona se uvek rađa. -Blez Paskal
ljubav-nema-godina-ona-se-uvek-raa
Dusa ce uvek patiti,srce ce uvek boleti,ali ja cu te se uvek secati i samo tebe voleti…
dusa-uvek-patitisrce-uvek-boletiali-ja-cu-te-se-uvek-secati-i-samo-tebe-voleti