Ljubav je valjda jedina stvar na svetu koju ne treba objašnjavati ni tražiti joj razlog.


ljubav-valjda-jedina-stvar-na-svetu-koju-ne-treba-objanjavati-traiti-joj-razlog
meša selimovićljubavvaljdajedinastvarnasvetukojunetrebaobjanjavatitražitijojrazlogljubav jeje valjdavaljda jedinajedina stvarstvar nana svetusvetu kojukoju nene trebatreba objašnjavatiobjašnjavati nini tražititražiti jojjoj razlogljubav je valjdaje valjda jedinavaljda jedina stvarjedina stvar nastvar na svetuna svetu kojusvetu koju nekoju ne trebane treba objašnjavatitreba objašnjavati niobjašnjavati ni tražitini tražiti jojtražiti joj razlogljubav je valjda jedinaje valjda jedina stvarvaljda jedina stvar najedina stvar na svetustvar na svetu kojuna svetu koju nesvetu koju ne trebakoju ne treba objašnjavatine treba objašnjavati nitreba objašnjavati ni tražitiobjašnjavati ni tražiti jojni tražiti joj razlogljubav je valjda jedina stvarje valjda jedina stvar navaljda jedina stvar na svetujedina stvar na svetu kojustvar na svetu koju nena svetu koju ne trebasvetu koju ne treba objašnjavatikoju ne treba objašnjavati nine treba objašnjavati ni tražititreba objašnjavati ni tražiti jojobjašnjavati ni tražiti joj razlog

Ljubav je valjda jedina stvar na svijetu koju ne treba objašnjavati ni tražiti joj razlog. Pa ipak to činim, makar samo zato da još jednom pomenem čovjeka koji je unio toliko radosti u moj život. -Meša Selimović
ljubav-valjda-jedina-stvar-na-svijetu-koju-ne-treba-objanjavati-traiti-joj-razlog-pa-ipak-to-inim-makar-samo-zato-da-jo-jednom-pomenem-ovjeka-koji
Ljubav je jedina stvar koja se umnožava kad se dijeli. -Vesna Krmpotić
ljubav-jedina-stvar-koja-se-umnoava-kad-se-dijeli
Žena je jedina stvar koje se bojim, a za koju znam da me neće povrediti. -Abraham Linkoln
ena-jedina-stvar-koje-se-bojim-a-za-koju-znam-da-me-nee-povrediti
Sve zbunjuju te male stvari sa ljubavlju, ali u stvarnosti, ljubav je jedina stvar u svetu koja odbija sve zlo i koja te uvek iznova učini da se osećaš dobro. -Meša Selimović
sve-zbunjuju-te-male-stvari-ljubavlju-ali-u-stvarnosti-ljubav-jedina-stvar-u-svetu-koja-odbija-sve-zlo-i-koja-te-uvek-iznova-uini-da-se-osea-dobro
Ljubav je umeće; dobro naučiti ovo umeće najvažnija je stvar na svetu. -Erih From
ljubav-umee-dobro-nauiti-ovo-umee-najvanija-stvar-na-svetu