Ljubav je valjda jedina stvar na svijetu koju ne treba objašnjavati ni tražiti joj razlog. Pa ipak to činim, makar samo zato da još jednom pomenem čovjeka koji je unio toliko radosti u moj život.


ljubav-valjda-jedina-stvar-na-svijetu-koju-ne-treba-objanjavati-traiti-joj-razlog-pa-ipak-to-inim-makar-samo-zato-da-jo-jednom-pomenem-ovjeka-koji
meša selimovićljubavvaljdajedinastvarnasvijetukojunetrebaobjanjavatitražitijojrazlogpaipaktočinimmakarsamozatodajojednompomenemčovjekakojiuniotolikoradostimojživotljubav jeje valjdavaljda jedinajedina stvarstvar nana svijetusvijetu kojukoju nene trebatreba objašnjavatiobjašnjavati nini tražititražiti jojjoj razlogpa ipakmakar samosamo zatozato dada jošjoš jednomjednom pomenempomenem čovjekačovjeka kojikoji jeje uniounio tolikotoliko radostiradosti uu mojmoj životljubav je valjdaje valjda jedinavaljda jedina stvarjedina stvar nastvar na svijetuna svijetu kojusvijetu koju nekoju ne trebane treba objašnjavatitreba objašnjavati niobjašnjavati ni tražitini tražiti jojtražiti joj razlogipak to činimmakar samo zatosamo zato dazato da jošda još jednomjoš jednom pomenemjednom pomenem čovjekapomenem čovjeka kojičovjeka koji jekoji je unioje unio tolikounio toliko radostitoliko radosti uradosti u moju moj život

Ljubav je valjda jedina stvar na svetu koju ne treba objašnjavati ni tražiti joj razlog. -Meša Selimović
ljubav-valjda-jedina-stvar-na-svetu-koju-ne-treba-objanjavati-traiti-joj-razlog
Ljubav je stvar osećanja, a ne volje. Ne mogu voleti zato što hoću, a još manje zato što moram, stoga je obavezna ljubav glupost.
ljubav-stvar-oseanja-a-ne-volje-ne-mogu-voleti-zato-to-hou-a-jo-manje-zato-to-moram-stoga-obavezna-ljubav-glupost
Nisam ljubomorna, samo ću joj iskopati oko ako ga još jednom pogleda! xD
nisam-ljubomorna-samo-u-joj-iskopati-oko-ako-ga-jo-jednom-pogleda-xd