Ljubavi moja, to nije paranoja … Ne osecam se dobro, ja otrovan sam tobom … I jos te volim i uzalud se borim, ti teces mi kroz vene to jace je od ...


ljubavi-moja-to-nije-paranoja-ne-osecam-se-dobro-ja-otrovan-sam-tobom-i-jos-te-volim-i-uzalud-se-borim-ti-teces-mi-kroz-vene-to-jace-od
ljubavimojatonijeparanojaneosecamsedobrojaotrovansamtobomjostevolimuzaludborimtitecesmikrozvenejaceodljubavi mojanije paranojaparanoja …… nene osecamosecam sese dobroja otrovanotrovan samsam tobomtobom …i josjos tete volimvolim ii uzaluduzalud sese borimti tecesteces mimi krozkroz venejace jeje ododnije paranoja …paranoja … ne… ne osecamne osecam seosecam se dobroja otrovan samotrovan sam tobomsam tobom …tobom … i… i josi jos tejos te volimte volim ivolim i uzaludi uzalud seuzalud se borimti teces miteces mi krozmi kroz venevene to jacejace je odje odnije paranoja … neparanoja … ne osecam… ne osecam sene osecam se dobroja otrovan sam tobomotrovan sam tobom …sam tobom … itobom … i jos… i jos tei jos te volimjos te volim ite volim i uzaludvolim i uzalud sei uzalud se borimti teces mi krozteces mi kroz venekroz vene to jacevene to jace jejace je odnije paranoja … ne osecamparanoja … ne osecam se… ne osecam se dobroja otrovan sam tobom …otrovan sam tobom … isam tobom … i jostobom … i jos te… i jos te volimi jos te volim ijos te volim i uzaludte volim i uzalud sevolim i uzalud se borimti teces mi kroz venemi kroz vene to jacekroz vene to jace jevene to jace je od

Ljudi poklanjaju cveće zato što je u cveću istinski smisao Ljubavi. Ko želi da poseduje cvet, videće ga kako vene. -Paulo Koeljo
ljudi-poklanjaju-cvee-zato-to-u-cveu-istinski-smisao-ljubavi-ko-eli-da-poseduje-cvet-videe-ga-kako-vene
Nacionalizam je, pre svega paranoja. Kolektivna i pojedinačna paranoja. -Danilo Kiš
nacionalizam-pre-svega-paranoja-kolektivna-i-pojedinana-paranoja
kriva sam sto te volim jos uvek snage imam….
kriva-sam-sto-te-volim-jos-uvek-snage-imam
Dok sam s tobom govorio telefonom moja krv je tekla žicom do tvojih usta i telefonska mreža se pretvarala u krvotok. -Matija Bećković
dok-sam-s-tobom-govorio-telefonom-moja-krv-tekla-icom-do-tvojih-usta-i-telefonska-mrea-se-pretvarala-u-krvotok
To sto sada osecam tebe ne brine, ali lazem sebe, kazem da dobro je.
to-sto-sada-osecam-tebe-ne-brine-ali-lazem-sebe-kazem-da-dobro
Kakoo poslee nass,daa suncuu vratim sjajjj,kako poslee nass,kada znam daa je krajj,nestalo je svee kroz hladan vetar jos ti cujem glas,I u svakoj jos te trazim ...
kakoo-poslee-nassdaa-suncuu-vratim-sjajjjkako-poslee-nasskada-znam-daa-krajjnestalo-svee-kroz-hladan-vetar-jos-ti-cujem-glasi-u-svakoj-jos-te-trazim