Ljubavnik uvek prvo misli na svoju ljubavnicu, pa na samoga sebe. Kod muža je to obrnuto.


ljubavnik-uvek-prvo-misli-na-svoju-ljubavnicu-pa-na-samoga-sebe-kod-mua-to-obrnuto
onore de balzakljubavnikuvekprvomislinasvojuljubavnicupasamogasebekodmužatoobrnutoljubavnik uvekuvek prvoprvo mislimisli nana svojusvoju ljubavnicupa nana samogasamoga sebekod mužamuža jeljubavnik uvek prvouvek prvo misliprvo misli namisli na svojuna svoju ljubavnicupa na samogana samoga sebekod muža jeje to obrnutoljubavnik uvek prvo misliuvek prvo misli naprvo misli na svojumisli na svoju ljubavnicupa na samoga sebemuža je to obrnutoljubavnik uvek prvo misli nauvek prvo misli na svojuprvo misli na svoju ljubavnicukod muža je to obrnuto

Ljubavnik uvijek prvo misli na svoju ljubavnicu, pa na samoga sebe. Kod muža je to obrnuto. -Onore de Balzak
ljubavnik-uvijek-prvo-misli-na-svoju-ljubavnicu-pa-na-samoga-sebe-kod-mua-to-obrnuto
Poznavanje samoga sebe bitno je važan uvod u mijenjanje samoga sebe. -Aldous Leonard Huxley
poznavanje-samoga-sebe-bitno-vaan-uvod-u-mijenjanje-samoga-sebe
Učena je žena pravi bič za svoga muža, za svoju djecu, svoje prijatelje, svoju poslugu i za čitav svijet. -Žan-Žak Ruso
uena-ena-pravi-bi-za-svoga-mua-za-svoju-djecu-svoje-prijatelje-svoju-poslugu-i-za-itav-svijet
Učena žena je pravi bič za svoga muža, za svoju decu, za svoje prijatelje, za svoju poslugu i za čitav svet. -Žan Žak Ruso
uena-ena-pravi-bi-za-svoga-mua-za-svoju-decu-za-svoje-prijatelje-za-svoju-poslugu-i-za-itav-svet
Učena žena je pravi bič za svog muža, za svoju decu, za svoje prijatelje, za svoju poslugu i za čitav svet. -Žan Žak Ruso
uena-ena-pravi-bi-za-svog-mua-za-svoju-decu-za-svoje-prijatelje-za-svoju-poslugu-i-za-itav-svet
Uvek budi svoj, izrazi svoju ličnost, imaj veru u samoga sebe, nemoj ići napolje tražeći neku uspešnu ličnost kako bi je pokušao kopirati. -Brus li
uvek-budi-svoj-izrazi-svoju-linost-imaj-veru-u-samoga-sebe-nemoj-ii-napolje-traei-neku-uspenu-linost-kako-bi-pokuao-kopirati