Ljubavnik uvijek prvo misli na svoju ljubavnicu, pa na samoga sebe. Kod muža je to obrnuto.


ljubavnik-uvijek-prvo-misli-na-svoju-ljubavnicu-pa-na-samoga-sebe-kod-mua-to-obrnuto
onore de balzakljubavnikuvijekprvomislinasvojuljubavnicupasamogasebekodmužatoobrnutoljubavnik uvijekuvijek prvoprvo mislimisli nana svojusvoju ljubavnicupa nana samogasamoga sebekod mužamuža jeljubavnik uvijek prvouvijek prvo misliprvo misli namisli na svojuna svoju ljubavnicupa na samogana samoga sebekod muža jeje to obrnutoljubavnik uvijek prvo misliuvijek prvo misli naprvo misli na svojumisli na svoju ljubavnicupa na samoga sebemuža je to obrnutoljubavnik uvijek prvo misli nauvijek prvo misli na svojuprvo misli na svoju ljubavnicukod muža je to obrnuto

Ljubavnik uvek prvo misli na svoju ljubavnicu, pa na samoga sebe. Kod muža je to obrnuto.Poznavanje samoga sebe bitno je važan uvod u mijenjanje samoga sebe.Učena je žena pravi bič za svoga muža, za svoju djecu, svoje prijatelje, svoju poslugu i za čitav svijet.Učena žena je pravi bič za svoga muža, za svoju decu, za svoje prijatelje, za svoju poslugu i za čitav svet.Učena žena je pravi bič za svog muža, za svoju decu, za svoje prijatelje, za svoju poslugu i za čitav svet.Uvijek budi svoj, izrazi svoju ličnost, Imaj veru u samoga sebe, nemoj ići napolje tražeći neku uspešnu ličnost kako bi je pokušao kopirati.