Ljubim dobre, ljubim lake, neke prave a neke ne i sve su vile ma sve su kraljice i sve su nevazne na spram nje.


ljubim-dobre-ljubim-lake-neke-prave-a-neke-ne-i-sve-su-vile-sve-su-kraljice-i-sve-su-nevazne-na-spram-nje
Đorđe balaševićljubimdobreljubimlakenekepravenesvesuvilekraljicenevaznenaspramnjeljubim dobreljubim lakeneke praveneke nene ii svesve susu vilevile mama svesve susu kraljicekraljice ii svesve susu nevaznenevazne nana spramspram njeprave a nekea neke neneke ne ine i svei sve susve su vilesu vile mavile ma svema sve susve su kraljicesu kraljice ikraljice i svei sve susve su nevaznesu nevazne nanevazne na spramna spram njeneke prave a nekeprave a neke nea neke ne ineke ne i svene i sve sui sve su vilesve su vile masu vile ma svevile ma sve suma sve su kraljicesve su kraljice isu kraljice i svekraljice i sve sui sve su nevaznesve su nevazne nasu nevazne na spramnevazne na spram njeneke prave a neke neprave a neke ne ia neke ne i sveneke ne i sve sune i sve su vilei sve su vile masve su vile ma svesu vile ma sve suvile ma sve su kraljicema sve su kraljice isve su kraljice i svesu kraljice i sve sukraljice i sve su nevaznei sve su nevazne nasve su nevazne na spramsu nevazne na spram nje

Sve su zmije otrovne, samo se neke prave da nisu. -Dušan Kovačević
sve-su-zmije-otrovne-samo-se-neke-prave-da-nisu
Nesrećna? Pa, za njih je nesrećno sve što ne razumeju. Nije to bila nesrećna ljubav, nego je sve oko nje bilo nesrećno. -Đorđe Balašević
nesrena-pa-za-njih-nesreno-sve-to-ne-razumeju-nije-to-bila-nesrena-ljubav-nego-sve-oko-nje-bilo-nesreno
Biće je moralno onda kada je u stanju da posmatra svoja prošla dela i njihove uzroke- i da neke odobrava a neke ne. -Čarls Darvin
bie-moralno-onda-kada-u-stanju-da-posmatra-svoja-pro-dela-i-njihove-uzroke-i-da-neke-odobrava-a-neke-ne
Čitanje neke dobre knjige korisno je po zdravlje kao i telesno vežbanje. -Imanuel Kant
itanje-neke-dobre-knjige-korisno-po-zdravlje-kao-i-telesno-vebanje