Ljubiti u mraku, spavati na suncu, jesti u tišini: tri su gluposti.


ljubiti-u-mraku-spavati-na-suncu-jesti-u-tiini-tri-su-gluposti
ugo ojettiljubitimrakuspavatinasuncujestitiinitrisuglupostiljubiti uu mrakuspavati nana suncujesti uu tišinitri susu glupostiljubiti u mrakuspavati na suncujesti u tišinitri su gluposti

U mraku bolje se vidimo, u mraku bolje se čujemo, u mraku oči nam sijaju, u mraku tela podivljaju :)))
u-mraku-bolje-se-vidimo-u-mraku-bolje-se-ujemo-u-mraku-oi-nam-sijaju-u-mraku-tela-podivljaju
Da sam slep živeo bih u svome mraku. Ovako, ko zna u čijem mraku živim. -Branislav Crnčević
da-sam-slep-iveo-bih-u-svome-mraku-ovako-ko-zna-u-ijem-mraku-ivim