Ljubiti znači želeti bližnjemu sve ono što verujemo da je dobro, i to zbog ljubavi prema njemu, a ne zbog sebeljublja.


ljubiti-znai-eleti-blinjemu-sve-ono-to-verujemo-da-dobro-i-to-zbog-ljubavi-prema-njemu-a-ne-zbog-sebeljublja
aristotelljubitiznačiželetibližnjemusveonotoverujemodadobrotozbogljubavipremanjemunesebeljubljaljubiti značiznači želetiželeti bližnjemubližnjemu svesve onoono štošto verujemoverujemo dada jeje dobrozbog ljubaviljubavi premaprema njemune zbogzbog sebeljubljaljubiti znači želetiznači želeti bližnjemuželeti bližnjemu svebližnjemu sve onosve ono štoono što verujemošto verujemo daverujemo da jeda je dobroi to zbogzbog ljubavi premaljubavi prema njemua ne zbogne zbog sebeljubljaljubiti znači želeti bližnjemuznači želeti bližnjemu sveželeti bližnjemu sve onobližnjemu sve ono štosve ono što verujemoono što verujemo dašto verujemo da jeverujemo da je dobroi to zbog ljubavizbog ljubavi prema njemua ne zbog sebeljubljaljubiti znači želeti bližnjemu sveznači želeti bližnjemu sve onoželeti bližnjemu sve ono štobližnjemu sve ono što verujemosve ono što verujemo daono što verujemo da ješto verujemo da je dobroi to zbog ljubavi prema

Najveća od svih ludosti je žrtvovati svoje zdravlje, ma zašta to bilo: zbog sticanja imovine, zbog napredovanja na poslu, zbog nauke, zbog slave, a da o slasti i kratkotrajnim užicima i ne govorimo; štaviše, zdravlju valja sve podrediti.Najveća je od svih ludosti – žrtvovati svoje zdravlje, ma šta to bilo; zbog sticanja imovine, zbog napredovanja u službi, zbog učenosti, zbog slave, a da o toj slasti i kratkotrajnim užicima i da ne govorimo. Šta više, zdravlju treba sve podrediti.Postoje različiti oblici ljubavi. Jedni vole da stiču bogatstvo, drugi da pobeđuju u gimnastici, treći da budu zdravi, četvrti da nešto stvaraju, a svi ti oblici ljubavi, u završnici su ljubav prema dobru i sreći. Ljudi vole samo dobro i to tako da ono bude zauvek njihovo, što znači da ljubav ujedno teži i besmrtnosti.Ono sto je najljepše na iskrenoj i dubokoj ljubavi na kojoj je sve lijepo, to je da u odnosu prema onome koga volimo nijedna naša mana ne dolazi do izraza. Mnogo šta što je zlo u nama isčezava, a ono što je dobro utrostruči se.Ne znam zašto se vi toliko uzbuđujete zbog onoga što ljudi pišu. Šta je sve to prema onome što misle i što rade. I što su sposobni da urade.Zbog te žene, jedine koju sam volio u životu, zbog nje, izgubljene, zbog nje, otete, postao sam tvrđi i zatvoreniji prema svakome. Osjećao sam se poharan, i nisam davao ni drugima ono što nisam mogao dati njoj. Možda sam se svetio sebi i ljudima, nehotice i neznajući. Boljela me, odsutna .