Ljubiti znači želeti bližnjemu sve ono što verujemo da je dobro, i to zbog ljubavi prema njemu, a ne zbog sebeljublja.


ljubiti-znai-eleti-blinjemu-sve-ono-to-verujemo-da-dobro-i-to-zbog-ljubavi-prema-njemu-a-ne-zbog-sebeljublja
aristotelljubitiznačiželetibližnjemusveonotoverujemodadobrotozbogljubavipremanjemunesebeljubljaljubiti značiznači želetiželeti bližnjemubližnjemu svesve onoono štošto verujemoverujemo dada jeje dobrozbog ljubaviljubavi premaprema njemune zbogzbog sebeljubljaljubiti znači želetiznači želeti bližnjemuželeti bližnjemu svebližnjemu sve onosve ono štoono što verujemošto verujemo daverujemo da jeda je dobroi to zbogzbog ljubavi premaljubavi prema njemua ne zbogne zbog sebeljubljaljubiti znači želeti bližnjemuznači želeti bližnjemu sveželeti bližnjemu sve onobližnjemu sve ono štosve ono što verujemoono što verujemo dašto verujemo da jeverujemo da je dobroi to zbog ljubavizbog ljubavi prema njemua ne zbog sebeljubljaljubiti znači želeti bližnjemu sveznači želeti bližnjemu sve onoželeti bližnjemu sve ono štobližnjemu sve ono što verujemosve ono što verujemo daono što verujemo da ješto verujemo da je dobroi to zbog ljubavi prema

Ne znam zašto se vi toliko uzbuđujete zbog onoga što ljudi pišu. Šta je sve to prema onome što misle i što rade. I što su sposobni da urade. -Ivo Andrić
ne-znam-zato-se-vi-toliko-uzbuujete-zbog-onoga-to-ljudi-piu-sve-to-prema-onome-to-misle-i-to-rade-i-to-su-sposobni-da-urade