Ljubomora je razumska vrlina i pripada razumnim ljudima, dok je zavist prizemna i pripada prizemnim ljudima. Čovek se uz ljubomoru natera da ima dobre stvari, dok drugi uz zavist ne dozvoljava svome komšiji da ima dobre stvari.


ljubomora-razumska-vrlina-i-pripada-razumnim-ljudima-dok-zavist-prizemna-i-pripada-prizemnim-ljudima-ovek-se-uz-ljubomoru-natera-da-ima-dobre-stvari
aristotelljubomorarazumskavrlinapripadarazumnimljudimadokzavistprizemnaprizemnimljudimaČovekseuzljubomorunateradaimadobrestvaridruginedozvoljavasvomekomijistvariljubomora jeje razumskarazumska vrlinavrlina ii pripadapripada razumnimrazumnim ljudimadok jeje zavistzavist prizemnaprizemna ii pripadapripada prizemnimprizemnim ljudimaČovek sese uzuz ljubomoruljubomoru nateranatera dada imaima dobredobre stvaridok drugidrugi uzuz zavistzavist nene dozvoljavadozvoljava svomesvome komšijikomšiji dada imaima dobredobre stvariljubomora je razumskaje razumska vrlinarazumska vrlina ivrlina i pripadai pripada razumnimpripada razumnim ljudimadok je zavistje zavist prizemnazavist prizemna iprizemna i pripadai pripada prizemnimpripada prizemnim ljudimaČovek se uzse uz ljubomoruuz ljubomoru nateraljubomoru natera danatera da imada ima dobreima dobre stvaridok drugi uzdrugi uz zavistuz zavist nezavist ne dozvoljavane dozvoljava svomedozvoljava svome komšijisvome komšiji dakomšiji da imada ima dobreima dobre stvari

Ponekad loše stvari u životu nam otvore oči, da vidimo dobre stvari, na koje ranije nismo obraćali pažnju…
ponekad-loe-stvari-u-ivotu-nam-otvore-oi-da-vidimo-dobre-stvari-na-koje-ranije-nismo-obraali-panju
Čovek ima mnogo prijatelja-sve dok mu oni nisu potrebni. -Nemačka poslovica
ovek-ima-mnogo-prijateljasve-dok-mu-oni-nisu-potrebni