Ljubomora je razumska vrlina i pripada razumnim ljudima, dok je zavist prizemna i pripada prizemnim ljudima. Čovek se uz ljubomoru natera da ima dobre stvari, dok drugi uz zavist ne dozvoljava svome komšiji da ima dobre stvari.


ljubomora-razumska-vrlina-i-pripada-razumnim-ljudima-dok-zavist-prizemna-i-pripada-prizemnim-ljudima-ovek-se-uz-ljubomoru-natera-da-ima-dobre-stvari
aristotelljubomorarazumskavrlinapripadarazumnimljudimadokzavistprizemnaprizemnimljudimaČovekseuzljubomorunateradaimadobrestvaridruginedozvoljavasvomekomijistvariljubomora jeje razumskarazumska vrlinavrlina ii pripadapripada razumnimrazumnim ljudimadok jeje zavistzavist prizemnaprizemna ii pripadapripada prizemnimprizemnim ljudimaČovek sese uzuz ljubomoruljubomoru nateranatera dada imaima dobredobre stvaridok drugidrugi uzuz zavistzavist nene dozvoljavadozvoljava svomesvome komšijikomšiji dada imaima dobredobre stvariljubomora je razumskaje razumska vrlinarazumska vrlina ivrlina i pripadai pripada razumnimpripada razumnim ljudimadok je zavistje zavist prizemnazavist prizemna iprizemna i pripadai pripada prizemnimpripada prizemnim ljudimaČovek se uzse uz ljubomoruuz ljubomoru nateraljubomoru natera danatera da imada ima dobreima dobre stvaridok drugi uzdrugi uz zavistuz zavist nezavist ne dozvoljavane dozvoljava svomedozvoljava svome komšijisvome komšiji dakomšiji da imada ima dobreima dobre stvari

Ponekad loše stvari u životu nam otvore oči, da vidimo dobre stvari, na koje ranije nismo obraćali pažnju…Ništa značajno se ne može učiniti javno. Javno se laže, javno se govore velike riječi, javno se pokazuje spoljni izgled, javno se vrši nasilje. Važne stvari, dobre ili rđave, čine se tajno, one se pripremaju dok mi slabašni spavamo.Planirajte ono što je teško dok je još lako, činite ono što je veliko dok je malo. Najteže stvari na svetu moraju biti učinjene dok su još lake, najveće stvari na svetu moraju biti učinjene dok su još male.Svemir je jedinstvo svih stvari. Ako postignemo to jedinstvo i poistovetimo se sa njim, onda su udovi našeg tela samo prah i blato, dok su život i smrt, kraj i početak samo smenjivanje dana i noći, koje ne može poremetiti naš unutarnji mir. Koliko ćemo se manje uzbuđivati zbog ovozemaljskog gubitka i dobitka, dobre i loše sreće!Želim da činim dobre stvari. Želim da svet postane bolji zato što sam ja živeo. Želim da moj posao, moja porodica ima smisla. Ukoliko nekome ne činite život boljim, gubite vreme. Vaš život će postati bolji kada drugima ulepšate život.Čovek ima mnogo prijatelja-sve dok mu oni nisu potrebni.