Ljude treba osveštavati o potrebi da nauče kako da žive jer život je tako brz i nekad prebrzo proleti.


ljude-treba-osvetavati-o-potrebi-da-naue-kako-da-ive-jer-ivot-tako-brz-i-nekad-prebrzo-proleti
endi vorholljudetrebaosvetavatipotrebidanaučekakoživejerživottakobrznekadprebrzoproletiljude trebatreba osveštavatiosveštavati oo potrebipotrebi dada naučenauče kakokako dada živežive jerjer životživot jeje takotako brzbrz ii nekadnekad prebrzoprebrzo proletiljude treba osveštavatitreba osveštavati oosveštavati o potrebio potrebi dapotrebi da naučeda nauče kakonauče kako dakako da živeda žive jeržive jer životjer život ježivot je takoje tako brztako brz ibrz i nekadi nekad prebrzonekad prebrzo proletiljude treba osveštavati otreba osveštavati o potrebiosveštavati o potrebi dao potrebi da naučepotrebi da nauče kakoda nauče kako danauče kako da živekako da žive jerda žive jer životžive jer život jejer život je takoživot je tako brzje tako brz itako brz i nekadbrz i nekad prebrzoi nekad prebrzo proletiljude treba osveštavati o potrebitreba osveštavati o potrebi daosveštavati o potrebi da naučeo potrebi da nauče kakopotrebi da nauče kako dada nauče kako da živenauče kako da žive jerkako da žive jer životda žive jer život ježive jer život je takojer život je tako brzživot je tako brz ije tako brz i nekadtako brz i nekad prebrzobrz i nekad prebrzo proleti

Pošto će ljudi živeti duže i biti sve stariji, samo treba da nauče kako da duže budu bebe. -Endi Vorhol
poto-e-ljudi-iveti-e-i-biti-sve-stariji-samo-treba-da-naue-kako-da-e-budu-bebe
Pre nego što kažeš ljudima kako treba da žive, pokaži to na svom primeru. -Fjodor Dostojevski
pre-nego-to-kae-ljudima-kako-treba-da-ive-pokai-to-na-svom-primeru
Izaberi dan i uživaj u njemu. Dan kako prolazi… Ljude koje srećeš… Prošlost me je naučila da cenim sadašnjost, i neću da je pokvarim brigama o budućnosti. -Odri Hepbner
izaberi-dan-i-uivaj-u-njemu-dan-kako-prolazi-ljude-koje-sree-prolost-me-nauila-da-cenim-sadanjost-i-neu-da-pokvarim-brigama-o-budunosti
Strah je deo života. Neki ne znaju kako se suočiti sa strahom. Drugi - i tu ubrajam sebe - nauče živeti sa njim, ne kao s nečim negativnim, već kao s osećanjem za samoodržanjem. -Ajrton Sena
strah-deo-ivota-neki-ne-znaju-kako-se-suoiti-strahom-drugi-i-ubrajam-sebe-naue-iveti-njim-ne-kao-s-neim-negativnim-ve-kao-s-oseanjem-za
Ljudi koji malo vrede žive kako bi jeli i pili, dok ljudi koji istinski vrede jedu i piju kako bi živeli. -Sokrat
ljudi-koji-malo-vrede-ive-kako-bi-jeli-i-pili-dok-ljudi-koji-istinski-vrede-jedu-i-piju-kako-bi-iveli
Hrabrost je posebna vrsta znanja i uči nas kako treba da se plašimo onoga čega treba da se plašimo i kako da se ne plašimo onoga čega ne treba da se plašimo. -Platon
hrabrost-posebna-vrsta-znanja-i-ui-nas-kako-treba-da-se-plaimo-onoga-ega-treba-da-se-plaimo-i-kako-da-se-ne-plaimo-onoga-ega-ne-treba-da-se-plaimo