Ljudi bi se trebali boriti za zakone kao što se bore za zidove vlastitog grada.


ljudi-bi-se-trebali-boriti-za-zakone-kao-to-se-bore-za-zidove-vlastitog-grada
heraklitljudibisetrebaliboritizazakonekaotoborezidovevlastitoggradaljudi bibi sese trebalitrebali boritiboriti zaza zakonezakone kaokao štošto sese borebore zaza zidovezidove vlastitogvlastitog gradaljudi bi sebi se trebalise trebali borititrebali boriti zaboriti za zakoneza zakone kaozakone kao štokao što sešto se borese bore zabore za zidoveza zidove vlastitogzidove vlastitog gradaljudi bi se trebalibi se trebali boritise trebali boriti zatrebali boriti za zakoneboriti za zakone kaoza zakone kao štozakone kao što sekao što se borešto se bore zase bore za zidovebore za zidove vlastitogza zidove vlastitog gradaljudi bi se trebali boritibi se trebali boriti zase trebali boriti za zakonetrebali boriti za zakone kaoboriti za zakone kao štoza zakone kao što sezakone kao što se borekao što se bore zašto se bore za zidovese bore za zidove vlastitogbore za zidove vlastitog grada

Lako je ljudima boriti se sa zverovima. Ljudi imaju oružje koje zveri nemaju. Ali je teško ljudima boriti se sa duhovima zlobe, jer ovi se služe oružjem koje ljudi nemaju. -Nikolaj Velimirović
lako-ljudima-boriti-se-zverovima-ljudi-imaju-oru-koje-zveri-nemaju-ali-teko-ljudima-boriti-se-duhovima-zlobe-jer-ovi-se-slue-orujem-koje-ljudi
Ljudi nisu zatočenici sudbine, nego zatočenici vlastitog uma. -Frenklin Ruzvelt
ljudi-nisu-zatoenici-sudbine-nego-zatoenici-vlastitog-uma
Mi možemo da se zalažemo za ljudske zakone, ali ne smemo da zanemarimo prirodne zakone. -Žil Vern
mi-moemo-da-se-zalaemo-za-ljudske-zakone-ali-ne-smemo-da-zanemarimo-prirodne-zakone
Ljudi će se jače boriti za svoje interese nego za svoja prava. -Napoleon Bonaparta
ljudi-e-se-jae-boriti-za-svoje-interese-nego-za-svoja-prava
Ljudi će se uvijek žešće boriti za svoje interese negoli za svoja prava. -Napoleon Bonaparta
ljudi-e-se-uvijek-ee-boriti-za-svoje-interese-negoli-za-svoja-prava