Ljudi često cijelog vijeka vuku za sobom obzire, kao lance, a na kraju vide koliko su nedostojni i nepotpuni.


ljudi-esto-cijelog-vijeka-vuku-za-sobom-obzire-kao-lance-a-na-kraju-vide-koliko-su-nedostojni-i-nepotpuni
ivo andricljudičestocijelogvijekavukuzasobomobzirekaolancenakrajuvidekolikosunedostojninepotpuniljudi čestočesto cijelogcijelog vijekavijeka vukuvuku zaza sobomsobom obzirekao lancena krajukraju videvide kolikokoliko susu nedostojninedostojni ii nepotpuniljudi često cijelogčesto cijelog vijekacijelog vijeka vukuvijeka vuku zavuku za sobomza sobom obzirea na krajuna kraju videkraju vide kolikovide koliko sukoliko su nedostojnisu nedostojni inedostojni i nepotpuniljudi često cijelog vijekačesto cijelog vijeka vukucijelog vijeka vuku zavijeka vuku za sobomvuku za sobom obzirea na kraju videna kraju vide kolikokraju vide koliko suvide koliko su nedostojnikoliko su nedostojni isu nedostojni i nepotpuniljudi često cijelog vijeka vukučesto cijelog vijeka vuku zacijelog vijeka vuku za sobomvijeka vuku za sobom obzirea na kraju vide kolikona kraju vide koliko sukraju vide koliko su nedostojnivide koliko su nedostojni ikoliko su nedostojni i nepotpuni

Ljudi ne vide svoje greske, al im tuđe nikad ne izmaknu
ljudi-ne-vide-svoje-greske-al-im-e-nikad-ne-izmaknu
Ljudi najteže vide ono što je nevidljivo. Za takve stvari je potrebna ogromna mudrost očiju. -Miroslav Mika Antić
ljudi-najtee-vide-ono-to-nevidljivo-za-takve-stvari-potrebna-ogromna-mudrost-oiju
Ljudi koji preuzimaju veliki rizik moraju da očekuju da će često podnositi teške posledice. -Nelson Mandela
ljudi-koji-preuzimaju-veliki-rizik-moraju-da-oekuju-da-e-esto-podnositi-teke-posledice
Ljudi često zavide drugima kad sami ne mogu to imati što drugi imaju. -Ezop
ljudi-esto-zavide-drugima-kad-sami-ne-mogu-to-imati-to-drugi-imaju