Ljudi često zavide drugima kad sami ne mogu to imati što drugi imaju.


ljudi-esto-zavide-drugima-kad-sami-ne-mogu-to-imati-to-drugi-imaju
ezopljudičestozavidedrugimakadsaminemogutoimatitodrugiimajuljudi čestočesto zavidezavide drugimadrugima kadkad samisami nene moguimati štošto drugidrugi imajuljudi često zavidečesto zavide drugimazavide drugima kaddrugima kad samikad sami nesami ne mogumogu to imatiimati što drugišto drugi imajuljudi često zavide drugimačesto zavide drugima kadzavide drugima kad samidrugima kad sami nekad sami ne mogune mogu to imatimogu to imati štoimati što drugi imajuljudi često zavide drugima kadčesto zavide drugima kad samizavide drugima kad sami nedrugima kad sami ne mogusami ne mogu to imatine mogu to imati štomogu to imati što drugi

Ljudi samo utoliko podnose hvaljenje drugih ukoliko misle da ono što su čuli mogu i oni sami učiniti; a što je preko toga, to kod njih izaziva zavist i odmah potom neverovanje. -Perikle
ljudi-samo-utoliko-podnose-hvaljenje-drugih-ukoliko-misle-da-ono-to-su-uli-mogu-i-oni-sami-uiniti-a-to-preko-toga-to-kodnjih-izaziva-zavist-i-odmah
Postoje tri vrste egoista: egoisti koji sami žive i daju drugima da žive; egoisti koji sami žive ali ne daju drugima da žive; i na kraju, egoisti koji niti sami žive niti drugima daju da žive. -Ivan Turgenjev
postoje-tri-vrste-egoista-egoisti-koji-sami-ive-i-daju-drugima-da-ive-egoisti-koji-sami-ive-ali-ne-daju-drugima-da-ive-i-na-kraju-egoisti-koji-niti