Ljudi jednako preuveličavaju i sreću i nesreću: nikad nismo ni tako sretni ni tako nesretni kako se to govori.


ljudi-jednako-preuveliavaju-i-sreu-i-nesreu-nikad-nismo-tako-sretni-tako-nesretni-kako-se-to-govori
onore de balzakljudijednakopreuveličavajusrećunesrećunikadnismotakosretninesretnikakosetogovoriljudi jednakojednako preuveličavajupreuveličavaju ii srećusreću ii nesrećunikad nismonismo nini takotako sretnisretni nini takotako nesretninesretni kakokako seljudi jednako preuveličavajujednako preuveličavaju ipreuveličavaju i srećui sreću isreću i nesrećunikad nismo ninismo ni takoni tako sretnitako sretni nisretni ni takoni tako nesretnitako nesretni kakonesretni kako sese to govoriljudi jednako preuveličavaju ijednako preuveličavaju i srećupreuveličavaju i sreću ii sreću i nesrećunikad nismo ni takonismo ni tako sretnini tako sretni nitako sretni ni takosretni ni tako nesretnini tako nesretni kakotako nesretni kako sekako se to govoriljudi jednako preuveličavaju i srećujednako preuveličavaju i sreću ipreuveličavaju i sreću i nesrećunikad nismo ni tako sretninismo ni tako sretni nini tako sretni ni takotako sretni ni tako nesretnisretni ni tako nesretni kakoni tako nesretni kako senesretni kako se to govori

Ljudi jednako preuveličavaju i sreću i nesreću: nikad nismo ni tako srećni ni tako nesrećni kako se to govori.Moralnost nije doktrina koja nam pojašnjava kako da budemo sretni, nego kako da sebe učinimo vrijednim da budemo sretni.Tako je to sa lovom. Ne možeš je imati ni previše ni premalo. Nikad tako puno da je ne bi poželeo još, i nikad tako malo da ne bi moglo biti i manje. To pouzdano znam.Čovjek nije nikad tako nesretan kao što misli, ni tako srećan kao što se nadao da će biti.Nikad nismo tako nezaštićeni nego kada volimo.Volio sam je tako lako, a tako sam teško to znao pokazati, a onda odjednom raspored madeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi je u koje zvijezde se trebam zagledati i tako, eto ti pjesma, ludo jedna.