Ljudi kažu da su ‘dobro’ čak i kada nisu jer im je teško pronaći nekoga kome je stalo da čuje kako se stvarno osećaju.


ljudi-kau-da-su-dobro-ak-i-kada-nisu-jer-im-teko-pronai-nekoga-kome-stalo-da-uje-kako-se-stvarno-oseaju
ljudikažudasu‘dobro’čakkadanisujerimtekopronaćinekogakomestaločujekakosestvarnoosećajuljudi kažukažu dada susu ‘dobro’‘dobro’ čakčak ii kadakada nisunisu jerjer imim jeje teškoteško pronaćipronaći nekoganekoga komekome jeje stalostalo dada čuječuje kakokako sese stvarnostvarno osećajuljudi kažu dakažu da suda su ‘dobro’su ‘dobro’ čak‘dobro’ čak ičak i kadai kada nisukada nisu jernisu jer imjer im jeim je teškoje teško pronaćiteško pronaći nekogapronaći nekoga komenekoga kome jekome je staloje stalo dastalo da čujeda čuje kakočuje kako sekako se stvarnose stvarno osećajuljudi kažu da sukažu da su ‘dobro’da su ‘dobro’ čaksu ‘dobro’ čak i‘dobro’ čak i kadačak i kada nisui kada nisu jerkada nisu jer imnisu jer im jejer im je teškoim je teško pronaćije teško pronaći nekogateško pronaći nekoga komepronaći nekoga kome jenekoga kome je stalokome je stalo daje stalo da čujestalo da čuje kakoda čuje kako sečuje kako se stvarnokako se stvarno osećajuljudi kažu da su ‘dobro’kažu da su ‘dobro’ čakda su ‘dobro’ čak isu ‘dobro’ čak i kada‘dobro’ čak i kada nisučak i kada nisu jeri kada nisu jer imkada nisu jer im jenisu jer im je teškojer im je teško pronaćiim je teško pronaći nekogaje teško pronaći nekoga kometeško pronaći nekoga kome jepronaći nekoga kome je stalonekoga kome je stalo dakome je stalo da čujeje stalo da čuje kakostalo da čuje kako seda čuje kako se stvarnočuje kako se stvarno osećaju

Kad ti je stvarno stalo do nekoga, njegove greške ne menjaju tvoje osećaje, jer razum se naljuti – ali srcu je i dalje stalo…
kad-ti-stvarno-stalo-do-nekoga-njegove-greke-ne-menjaju-tvoje-oseaje-jer-razum-se-naljuti-ali-srcu-i-dalje-stalo
‎Kad ti je stvarno stalo do nekoga,njegove greške ne menjaju tvoja osećanja,jer razum se naljuti-ali srcu je i dalje stalo. -Đorđe Balašević
kad-ti-stvarno-stalo-do-nekoganjegove-greke-ne-menjaju-tvoja-oseanjajer-razum-se-naljutiali-srcu-i-dalje-stalo
Ljudi kažu da vole kišu, ali kad pada otvaraju kišobran. Ljudi kažu da vole sunce, ali kad sija beže u hlad. Ljudi kažu da im treba vetar, ali kad puše ...
ljudi-kau-da-vole-kiu-ali-kad-pada-otvaraju-kiobran-ljudi-kau-da-vole-sunce-ali-kad-sija-bee-u-hlad-ljudi-kau-da-im-treba-vetar-ali-kad-pue
Ljudi nisu namerno zli, nego iz neznanja. Treba znati šta je dobro da bi dobro činili. -Sokrat
ljudi-nisu-namerno-zli-nego-iz-neznanja-treba-znati-dobro-da-bi-dobro-inili
Išao sam u Zimbabve. Sada znam kako se belci osećaju u Americi – opusteno! To znam, jer kada sam čuo policijsku sirenu tamo, znao sam da nije zbog mene. -Ričard Prajor
iao-sam-u-zimbabve-sada-znam-kako-se-belci-oseaju-u-americi-opusteno-to-znam-jer-kada-sam-uo-policijsku-sirenu-tamo-znao-sam-da-nije-zbog-mene