Ljudi kažu da vole kišu, ali kad pada otvaraju kišobran. Ljudi kažu da vole sunce, ali kad sija beže u hlad. Ljudi kažu da im treba vetar, ali kad puše ...


ljudi-kau-da-vole-kiu-ali-kad-pada-otvaraju-kiobran-ljudi-kau-da-vole-sunce-ali-kad-sija-bee-u-hlad-ljudi-kau-da-im-treba-vetar-ali-kad-pue
ljudikažudavolekiualikadpadaotvarajukiobransuncesijabežehladimtrebavetarpueljudi kažukažu dada volevole kišuali kadkad padapada otvarajuotvaraju kišobranljudi kažukažu dada volevole sunceali kadkad sijasija bežebeže uu hladljudi kažukažu dada imim trebatreba vetarali kadkad pušepušeljudi kažu dakažu da voleda vole kišuali kad padakad pada otvarajupada otvaraju kišobranljudi kažu dakažu da voleda vole sunceali kad sijakad sija bežesija beže ubeže u hladljudi kažu dakažu da imda im trebaim treba vetarali kad pušekad puše

Ljudi kažu da su ‘dobro’ čak i kada nisu jer im je teško pronaći nekoga kome je stalo da čuje kako se stvarno osećaju.
ljudi-kau-da-su-dobro-ak-i-kada-nisu-jer-im-teko-pronai-nekoga-kome-stalo-da-uje-kako-se-stvarno-oseaju
Ljudi kažu da postoji mudrost glave i mudrost srca.
ljudi-kau-da-postoji-mudrost-glave-i-mudrost-srca
Ljudi vole ono što je dobro ili što im se čini da je dobro, ali obično griješe u procjeni šta je to dobro. -Žan-Žak Ruso
ljudi-vole-ono-to-dobro-ili-to-im-se-ini-da-dobro-ali-obino-grijee-u-procjeni-to-dobro