Ljudi koji preuzimaju veliki rizik moraju da očekuju da će često podnositi teške posledice.


ljudi-koji-preuzimaju-veliki-rizik-moraju-da-oekuju-da-e-esto-podnositi-teke-posledice
nelson mandelaljudikojipreuzimajuvelikirizikmorajudaočekujućečestopodnosititekeposlediceljudi kojikoji preuzimajupreuzimaju velikiveliki rizikrizik morajumoraju dada očekujuočekuju dada ćeće čestočesto podnositipodnositi tešketeške poslediceljudi koji preuzimajukoji preuzimaju velikipreuzimaju veliki rizikveliki rizik morajurizik moraju damoraju da očekujuda očekuju daočekuju da ćeda će čestoće često podnositičesto podnositi teškepodnositi teške poslediceljudi koji preuzimaju velikikoji preuzimaju veliki rizikpreuzimaju veliki rizik morajuveliki rizik moraju darizik moraju da očekujumoraju da očekuju dada očekuju da ćeočekuju da će čestoda će često podnositiće često podnositi teškečesto podnositi teške poslediceljudi koji preuzimaju veliki rizikkoji preuzimaju veliki rizik morajupreuzimaju veliki rizik moraju daveliki rizik moraju da očekujurizik moraju da očekuju damoraju da očekuju da ćeda očekuju da će čestoočekuju da će često podnositida će često podnositi teškeće često podnositi teške posledice

Ljudi, čak više nego stvari, moraju biti restaurirani, obnovljeni, oživljeni, popravljeni i spaseni. -Odri Hepbner
ljudi-ak-vie-nego-stvari-moraju-biti-restaurirani-obnovljeni-oivljeni-popravljeni-i-spaseni
Malo je onih koji umeju podnositi vlastite mane kod drugih ljudi. -Baruh de Spinoza
malo-onih-koji-umeju-podnositi-vlastite-mane-kod-drugih-ljudi
Izbjegavajte one koji omalovažavaju vaše ambicije. To rade samo mali ljudi dok istinski veliki ljudi u vama pobuđuju osjećaj da i vi možete postati veliki. -Mark Tven
izbjegavajte-one-koji-omalovaavaju-vae-ambicije-to-rade-samo-mali-ljudi-dok-istinski-veliki-ljudi-u-vama-pobuuju-osjeaj-da-i-vi-moete-postati-veliki
Izbegavajte one koji omalovažavaju vaše ambicije. To rade samo mali ljudi dok istinski veliki ljudi u vama pobuđuju osećaj da i vi možete postati veliki. -Mark Tven
izbegavajte-one-koji-omalovaavaju-vae-ambicije-to-rade-samo-mali-ljudi-dok-istinski-veliki-ljudi-u-vama-pobuuju-oseaj-da-i-vi-moete-postati-veliki
Ljudi, čak više nego stvari, moraju biti restaurirani, obnovljeni, oživljeni, popravljeni i spašeni. Nikada nikoga nemojte odbaciti. -Odri Hepbern
ljudi-ak-vie-nego-stvari-moraju-biti-restaurirani-obnovljeni-oivljeni-popravljeni-i-spaeni-nikada-nikoga-nemojte-odbaciti