Ljudi mnogo greše kada jedince optužuju za razmaženost. Po meni, oni su mnogo manje razmaženi od ostalih. Osnovna stvar kod njih je - osećanje usamljenosti. Uvek nekoga molite da se igra s vama, ili da spavate zajedno kada vas je strah, i uvek taj neko pristaje ili ne pristaje, hoće ili neće. Inače, uglavnom ste sami.


ljudi-mnogo-gree-kada-jedince-optuuju-za-razmaenost-po-meni-oni-su-mnogo-manje-razmaeni-od-ostalih-osnovna-stvar-kod-njih-oseanje-usamljenosti-uvek
momo kaporljudimnogogreekadajedinceoptužujuzarazmaženostpomenionisumanjerazmaženiodostalihosnovnastvarkodnjihosećanjeusamljenostiuveknekogamolitedaseigravamailispavatezajednovasstrahuvektajnekopristajenepristajehoćenećeinačeuglavnomstesamiljudi mnogomnogo grešegreše kadakada jedincejedince optužujuoptužuju zaza razmaženostpo menioni susu mnogomnogo manjemanje razmaženirazmaženi odod ostalihosnovna stvarstvar kodkod njihnjih jeosećanjeosećanje usamljenostiuvek nekoganekoga molitemolite dada sese igraigra ss vamaili dada spavatespavate zajednozajedno kadakada vasvas jeje strahi uvekuvek tajtaj nekoneko pristajepristaje iliili nene pristajehoće iliili nećeuglavnom steste samiljudi mnogo grešemnogo greše kadagreše kada jedincekada jedince optužujujedince optužuju zaoptužuju za razmaženostoni su mnogosu mnogo manjemnogo manje razmaženimanje razmaženi odrazmaženi od ostalihosnovna stvar kodstvar kod njihkod njih jenjih jeosećanje usamljenostiuvek nekoga molitenekoga molite damolite da seda se igrase igra sigra s vamaili da spavateda spavate zajednospavate zajedno kadazajedno kada vaskada vas jevas je strahi uvek tajuvek taj nekotaj neko pristajeneko pristaje ilipristaje ili neili ne pristajehoće ili nećeuglavnom ste sami

Ljudi mnogo greše kada jedince optužuju za razmaženost. Po meni, oni su mnogo manje razmaženi od ostalih. Osnovna stvar kod njih je – osećanje usamljenosti. Uvek nekoga molite da se igra s vama, ili da spavate zajedno kada vas je strah, i uvek taj neko pristaje ili ne pristaje, hoće ili neće. Inače, uglavnom ste sami.Žena nikad ne vidi jednog muškarca u celini, nego uvek u detalju: da lepo peva, ili lepo igra, ili lepo svira, ili se lepo oblači, ili se lepo ponaša, ili, najzad, da ima uspeha u društvu ili uspeha kod žena.Neshvaćeni ostaju samo oni ljudi koji ili sami ne znaju šta hoće, ili nisu vredni da budu shvaćeni.Ako vam mnogo puta kažem da vas volim, je li to više ljubavi, ili je ista, jedna jedina? Ako svakoga jutra ponovo oktrijete da ste živi, je li to više života, ili je ovaj, jedan jedini?Niko ne peva bez razloga. Da biste postali pevač, neko vas je morao mrzeti- ili profesori ili žene.Stara šema . Ili si guverner ili đubretar ili hodač po žici ili pljačkaš banaka ili zubar ili berač voća ili si ovo ili si ono. Želiš da radiš dobar posao. Stižeš na svoje radno mesto i onda stojiš i čekaš nekog govnara.