Ljudi najteže vide ono što je nevidljivo. Za takve stvari je potrebna ogromna mudrost očiju.


ljudi-najtee-vide-ono-to-nevidljivo-za-takve-stvari-potrebna-ogromna-mudrost-oiju
miroslav mika antićljudinajteževideonotonevidljivozatakvestvaripotrebnaogromnamudrostočijuljudi najteženajteže videvide onoono štošto jeje nevidljivoza takvetakve stvaristvari jeje potrebnapotrebna ogromnaogromna mudrostmudrost očijuljudi najteže videnajteže vide onovide ono štoono što ješto je nevidljivoza takve stvaritakve stvari jestvari je potrebnaje potrebna ogromnapotrebna ogromna mudrostogromna mudrost očijuljudi najteže vide ononajteže vide ono štovide ono što jeono što je nevidljivoza takve stvari jetakve stvari je potrebnastvari je potrebna ogromnaje potrebna ogromna mudrostpotrebna ogromna mudrost očijuljudi najteže vide ono štonajteže vide ono što jevide ono što je nevidljivoza takve stvari je potrebnatakve stvari je potrebna ogromnastvari je potrebna ogromna mudrostje potrebna ogromna mudrost očiju

Hiljadu puta se pokaješ za ono što kažeš, rijeko  za ono što prećutiš, znao sam tu mudrost kad mi nije bila potrebna. -Meša Selimović
hiljadu-puta-se-pokaje-za-ono-to-kae-rijeko-za-ono-to-preuti-znao-sam-mudrost-kad-mi-nije-bila-potrebna
Ljudi kažu da postoji mudrost glave i mudrost srca.
ljudi-kau-da-postoji-mudrost-glave-i-mudrost-srca
Ljudi se hiljadu puta više trude da steknu materijalno nego duhovno bogatstvo, mada je sasvim sigurno, da našu sreću stvara ono što jesmo, a ne ono što imamo. -Artur Šopenhauer
ljudi-se-hiljadu-puta-vie-trude-da-steknu-materijalno-nego-duhovno-bogatstvo-mada-sasvim-sigurno-da-nau-sreu-stvara-ono-to-jesmo-a-ne-ono-to-imamo