Ljudi putuju pa se dive visovima planina, divovskim talasima mora, dugim tokovima rijeka, širokim prostranstvu okeana, i kružnom pokretu zvijezda; a pored sebe prolaze i – ne čude se ničem.


ljudi-putuju-pa-se-dive-visovima-planina-divovskim-talasima-mora-dugim-tokovima-rijeka-irokim-prostranstvu-okeana-i-krunom-pokretu-zvijezda-a-pored
aurelije augustinljudiputujupasedivevisovimaplaninadivovskimtalasimamoradugimtokovimarijekairokimprostranstvuokeanakružnompokretuzvijezdaporedsebeprolazenečudeničemljudi putujuputuju papa sese divedive visovimavisovima planinadivovskim talasimatalasima moradugim tokovimatokovima rijekaširokim prostranstvuprostranstvu okeanai kružnomkružnom pokretupokretu zvijezdapored sebesebe prolazeprolaze i– nene čudečude sese ničemljudi putuju paputuju pa sepa se divese dive visovimadive visovima planinadivovskim talasima moradugim tokovima rijekaširokim prostranstvu okeanai kružnom pokretukružnom pokretu zvijezdaa pored sebepored sebe prolazesebe prolaze iprolaze i –i – ne– ne čudene čude sečude se ničem

Ne smete izgubiti nadu u čovečnost. Čovečnost je poput okeana; ukoliko nekoliko kapljica okeana postane prljavo, to ne znači i da je okean prljav. -Mahatma Gandi
ne-smete-izgubiti-nadu-u-ovenost-ovenost-poput-okeana-ukoliko-nekoliko-kapljica-okeana-postane-prljavo-to-ne-znai-i-da-okean-prljav
Da bi sam sebe najbolje upoznao čovek mora posmatrati sebe u akciji sa drugim ljudima. -Brus Li
da-bi-sam-sebe-najbolje-upoznao-ovek-mora-posmatrati-sebe-u-akciji-drugim-ljudima
Suze same krenu kad pomislim na tebe,jer bila si svee sto zelim pored sebe…
suze-same-krenu-kad-pomislim-na-tebejer-bila-svee-sto-zelim-pored-sebe
A sta je bolje, da budem pored drolje ili pored ljudi sto lazu kad kazu da te vole?
a-sta-bolje-da-budem-pored-drolje-ili-pored-ljudi-sto-lazu-kad-kazu-da-te-vole