Ljudi se žale na kratkoću vremena, a jednako se trude da ga prekrate.


ljudi-se-ale-na-kratkou-vremena-a-jednako-se-trude-da-ga-prekrate
fransis bejkonljudisežalenakratkoćuvremenajednakotrudedagaprekrateljudi sese žaležale nana kratkoćukratkoću vremenajednako sese trudetrude dada gaga prekrateljudi se žalese žale nažale na kratkoćuna kratkoću vremenaa jednako sejednako se trudese trude datrude da gada ga prekrateljudi se žale nase žale na kratkoćužale na kratkoću vremenaa jednako se trudejednako se trude dase trude da gatrude da ga prekrateljudi se žale na kratkoćuse žale na kratkoću vremenaa jednako se trude dajednako se trude da gase trude da ga prekrate

Ljudi koji zaista prate put veoma se trude da sakriju činjenicu da su budisti. -Dogen
ljudi-koji-zaista-prate-put-veoma-se-trude-da-sakriju-injenicu-da-su-budisti
Nekad potrošimo mnogo snage i vremena pokušavajući da prežalimo. Neki prežale, neki ne prežale, a neki shvate da nisu ni imali za čim da žale. Njima je najteže. -Đorđe Balašević
nekad-potroimo-mnogo-snage-i-vremena-pokuavajui-da-prealimo-neki-preale-neki-ne-preale-a-neki-shvate-da-nisu-imali-za-im-da-ale-njima-najtee
Ljudi jednako preuveličavaju i sreću i nesreću: nikad nismo ni tako sretni ni tako nesretni kako se to govori. -Onore de Balzak
ljudi-jednako-preuveliavaju-i-sreu-i-nesreu-nikad-nismo-tako-sretni-tako-nesretni-kako-se-to-govori
Ljudi jednako preuveličavaju i sreću i nesreću: nikad nismo ni tako srećni ni tako nesrećni kako se to govori. -Onore de Balzak
ljudi-jednako-preuveliavaju-i-sreu-i-nesreu-nikad-nismo-tako-sre-tako-nesre-kako-se-to-govori
Ljudi se hiljadu puta više trude da steknu materijalno nego duhovno bogatstvo, mada je sasvim sigurno, da našu sreću stvara ono što jesmo, a ne ono što imamo. -Artur Šopenhauer
ljudi-se-hiljadu-puta-vie-trude-da-steknu-materijalno-nego-duhovno-bogatstvo-mada-sasvim-sigurno-da-nau-sreu-stvara-ono-to-jesmo-a-ne-ono-to-imamo